fbpx
Peräpohjolan Opisto

Seksologian jatko-opinnot

KOULUTUKSEN TAVOITE

Seksologian jatko-opinnot suorittanut, vähintään opistotason perustutkinnon omaava henkilö, voi hakea NACS:n auktorisointia oltuaan kaksi vuotta Suomen seksologisen seuran jäsenenä.

KOHDERYHMÄ

sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan perustutkinnon suorittaneet ammattilaiset, joilla on myös seksologian perusopinnot tai seksuaalineuvojakoulutus (10 ov tai 20/30 op) suoritettuna ja joiden tavoitteena ovat seksuaaliterapeutin ammatilliset valmiudet.

KOULUTTAJAT

Pääkouluttaja: Irma Tuisku, KM, SHO, psykoterapeutti (TEO), paripsykoterapeutti, perheterapeutti, kliininen seksologi, (vet), (NACS), seksuaalipedagogi (NACS), perheterapeutti (et) työnohjaaja (RT ry), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (MI)
Luento-opettajina: alan asiantuntijat

SEKSOLOGIAN JATKO-OPINTOJEN SISÄLTÖ

Opiskeluun orientoituminen 
Tavoite: Opiskelija saa kuvan opintojen etenemisestä, vaadittavista suorituksista sekä osaa laatia oman opiskelusuunnitelman.

Ammattietiikka
Tavoitteet: Opiskelija pohtii kulttuurin ja yhteiskunnallisten muutosten merkitystä seksuaalisuuteen. Opiskelija tiedostaa ja ymmärtää ammattieettiset kysymykset terapeuttisessa työskentelyssä ja pohtii omia työskentelytapojaan vastuullisesti ja eettisesti. Opiskelija toimii eettisesti moni ammatillisessa yhteistyössä.

Kehityspsykologinen viitekehys 
Tavoite: Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa kehityspsykologista tietoaan asiakkaan hyödyksi seksuaalisissa kysymyksissä.

Seksuaaliterapia ja terapeuttiset lähestymistavat 
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee Plissit- mallin jokaisella neljällä tasolla. Opiskelija perehtyy erilaisiin terapeuttisiin lähestymistapoihin. Opiskelija syventää tietämystään ja osaa soveltaa sekä käyttää teoreettista tietämystään kliinisessä työskentelyssä.

• yksilö- ja pari- ja ryhmäterapia
• kognitiivinen / narratiivinen lähestymistapa
• ratkaisukeskeinen/ toiminnallinen lähestymistapa

Kliininen työskentely 
Tavoite: Opiskelija kliininen työskentely on kokonaisuudessaan 140 t. Kliininen työskentely koostuu yksilö-, pari-, ja/tai ryhmäterapioista. (100 t), luennot ja konsultaatiot (20 t) ja osallistuminen paikallisiin/valtakunnallisiin koulutustapahtumiin (20 t).

Seksuaalilääketiede 
Tavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa seksuaalilääketieteen teoreettista tietoa seksuaalianatomiaan, fysiologiaan ja endokrinologiaan. Opiskelija tietää vammautumisen ja sairastumisen merkitykset ihmisen seksuaalisuuteen ja osaa tukea ihmistä riittävän hyvään seksuaalisuuteen.

Kriminalisoitu seksuaalisuus
Tavoite: Opiskelija ymmärtää seksuaalisuuteen liittyvät väkivaltaisuudet. Opiskelija osaa kohdata seksuaalista väkivaltaa kohdanneen asiakkaan ja auttaa/ohjata hänet parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

Tutkimustyö
Opiskelija valitsee henkilökohtaisen, työyhteisön tai ajassa olevan kiinnostuksen mukaan aiheen, johon hän perehtyy, laatii tutkimussuunnitelman, hyödyntää kirjallisuutta ja tutkittua tietoa, toteuttaa tutkimuksen, raportoi, esittää ja arvioi työnsä. Opinnäytetyö arvioidaan 1 – 5 asteikolla.

Työnohjaus 
Tavoite: Työnohjauksessa opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan, reflektoi toimintatapojaan opiskeluryhmässä ja pohtii terapeuttista työskentelyään.

Opiskelija osallistuu koulutuksen aikana ryhmätyön ohjaukseen tai halutessaan hankkii itselleen yksilötyönohjauksen.

Oma terapia 
Tavoite: Opiskelija ymmärtää ja osaa erottaa omat tunteet, asenteet ja käsitykset työskennellessään asiakkaan kanssa. Opiskelija haluaa kehittää ja tutkia itseään terapeuttina.

Opinnot koostuvat kolmen päivän intensiivikurssista sekä omasta terapiasta. Opiskelija hankkii itselleen terapeutin. Terapiatunteja tulee olla 30 t koulutuksen aikana. Tai jos opiskelija on käynyt omaa yksilöterapiaa kahden vuoden sisällä, niin todistus siitä

LISÄTIETOJA:

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
kouluttaja Irma Tuisku p. 040-5475015, irma.tuisku(at)pp.inet.fi, www.koulutus-jaterapiapalvelut.net

Koulutusjärjestelyihin, mm. hakeutumiseen, maksuihin ym. liittyvät asiat:
p. 050 5694396, koulutus@@ppopisto.fi

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This