Avauksia ympäristö-, yhteisö- ja mediataiteeseen

Ympäristö-, yhteisö- ja mediataiteen opintoja

2–4 op

Ilmoittautuminen opintojaksoihin on meneillään

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan avoimet yliopisto-opinnot tarjoavat avauksia ympäristö-, yhteisö- ja mediataiteen teoriaan, tekemiseen ja ohjaamiseen. Opinnot sopivat kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille, hoitoalalla työskenteleville, luovan alan toimijoille ja kaikille soveltavan taiteen, taideprojektien ja mediailmaisun ilmiöistä kiinnostuneille.

Peräpohjolan Opisto järjestää ympäristö-, yhteisö- ja mediataiteen opintoja Lapin yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Lähiopetus toteutetaan perjantai-iltaisin ja/tai viikonloppuisin.

Ympäristö-, yhteisö- ja mediataiteen opinnot avoimina yliopisto-opintoina

 • sopivat kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta
 • ovat sisällöiltään ja vaatimuksiltaan Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia
 • täydentävät ja monipuolistavat ammatillista osaamista
JOHDATUS YHTEISÖ- JA YMPÄRISTÖTAITEESEEN

Johdatus yhteisö- ja ympäristötaiteeseen -opintojakson laajuus on 4 op.
Opintojakson hinta on 200 euroa.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

 • yhteisö- ja ympäristötaiteeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä
 • yhteisö- ja ympäristötaiteen historiallisen taustan
 • yhteisö- ja ympäristötaiteen suhteen nykytaiteeseen ja taidekasvatukseen

Sisältö
Ympäristötaide, maataide ja julkinen taide, yhteisötaide, yhteisöllinen taidekasvatus, soveltava kuvataide

Toteutus ja työmuodot
Luentoja 14 h, itsenäinen työskentely 94 h

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin.

 

 

 

 

TILA-AIKA-PAIKKA -TYÖPAJA

Tila-aika-paikka -opintojakson laajuus on 3 op.
Opintojakson hinta on 200 euroa.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • huomioida tilaan, aikaan ja paikkaan liittyviä perusmuuttujia omassa ilmaisussaan
 • rakentaa dialogisia teoksia/tapahtumia yhteisesti valitun teeman puitteissa
 • soveltaa oppimaansa omassa taideilmaisussa

Sisältö
Tilaan, aikaan ja paikkaan liittyvien ilmiöiden tutkimista. Oman ilmaisun ja pedagogisten valmiuksien kehittäminen performatiivisen ja paikkasidonnaisen taiteen alueella. Opiskelija toteuttaa installaation, ympäristötaideteoksen tai performatiivisen produktion yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa kulttuuri- tai yleisötapahtumaan, jonka yhteyteen kurssi on sijoitettu.

Toteutus ja työmuodot
Kontaktiopetus 36 h, itsenäinen työskentely 45 h

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin.

 

 

 

 

TALVITAIDE YHTEISÖTAITEENA

Talvitaide yhteisötaiteena -opintojakson laajuus on 2 op.
Opintojakson hinta on 150 euroa.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää lumirakentamista ja/tai lumi- ja jääveistoa yhteisötaiteen menetelmänä
 • toteuttaa talvitaidetta erilaisten yhteisöjen, kuten koulun, kylän tai päiväkodin, kanssa

Sisältö
Talvitaide, talvikulttuuri, lumirakentaminen, lumi- ja/tai jääveisto

Toteutus ja työmuodot
Luentoja 3 h, työpajatyöskentelyä 40 h, itsenäistä työskentelyä 11 h

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja työpajatyöskentelyyn, raportointi vaadittavalla tavalla.

 

 

 

 

TAIDE- JA YMPÄRISTÖPEDAGOGIIKKA

Taide- ja ympäristöpedagogiikka -opintojakson laajuus on 3 op.
Opintojakson hinta on 200 euroa.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • perusteet ympäristön tarkastelusta kestävän kehityksen näkökulmista
 • kuvata taide- ja ympäristöpedagogiikan teoreettisia ja toiminnallisia lähtökohtia
 • soveltaa oppimaansa ympäristötaideprojekteissa
 • dokumentoida ja raportoida ympäristötaideprojektin

Sisältö
Yksilön ja yhteisön ympäristösuhteen rakentuminen ja muutos. Taiteen, taidekasvatuksen ja ympäristön väliset suhteet. Paikkasidonnaisen taiteen ja ympäristötaiteen teoreettiset lähtökohdat ja toimintamallit. Ympäristöestetiikka ja ympäristöpsykologia ympäristöpedagogiikan taustatieteinä. Ympäristöprojektien dokumentointi ja raportointi.

Toteutus ja työmuodot
Luennot 10 h ja kaksi työpajaa, ohjattua ja itsenäistä työskentelyä yhteensä 71 h.

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja työpajoihin. Kuvallisten ja kirjallisten harjoitustöiden suorittaminen.

 

 

 

 

DRAMATURGIAN PERUSTEET

Dramaturgian perusteet -opintojakson laajuus on 4 op.
Opintojakson hinta on 200 euroa.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä dramaturgian terminä ja ilmiönä sekä hahmottaa sen merkityksen AV-mediassa ja kulttuurissa
 • nimetä ja tunnistaa draamallisen ilmaisun eri olomuotoja ja lainalaisuuksia
 • tunnistaa draamallisen, eeppisen sekä vuorovaikutteisen draamakerronnan rakenteita ja ilmaisukeinoja
 • soveltaa dramaturgisia lainalaisuuksia omaan mediataiteelliseen ilmaisuunsa esimerkiksi elokuvien, multimedian ja pelien suunnittelussa

Sisältö
Dramaturgian lainalaisuudet, draamalliset muodot ja ratkaisut eri mediatyypeissä, draamallinen ja eeppinen rakenne, pelimaailman dramaturgiset vaikutukset.

Toteutus ja työmuodot
Luentoja ja demonstraatioita 36 h, itsenäistä työskentelyä (ml. kurssin osasuorituksena järjestettävä tentti) 72 h.

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitukset ja tentti.

 

 

 

 

ÄÄNEN PERUSTEET

Äänen perusteet -opintojakson laajuus on 4 op.
Opintojakson hinta on 200 euroa.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ääni-ilmaisun eri osa-alueita AV-mediassa (esimerkiksi elokuvassa, multimediassa ja mediataiteessa).
 • tunnistaa ja osaa erotella äänikerronnan eri elementtejä ja kuvailla niiden keskeisiä ominaispiirteitä.
 • hallitsee äänikerrontaan liittyvää teoreettista peruskäsitteistöä ja osaa analysoida äänen ja musiikin funktiota osana laajempaa kokonaisuutta median eri ilmenemismuodoissa.

Sisältö
Äänen käyttömahdollisuudet ja analyysi AV-mediassa.

Toteutus ja työmuodot
Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 24 h sekä itsenäistä työskentelyä 84h.

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, hyväksyttävästi suoritetut harjoitukset.

 

 

 

 

MULTIMEDIAILMAISU

Multimediailmaisu -opintojakson laajuus on 3 op.
Opintojakson hinta on 200 euroa.

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ja tunnistaa multimediailmaisun ja pelillisyyden erityispiirteet
 • osaa etsiä mielenkiintoisia esimerkkejä mediataiteesta ja siihen liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta
 • on tutustunut johonkin mediataiteen osa-alueeseen tarkemmin

Sisältö
Multimediailmaisun tyylilliset ja kerronnalliset muodot sekä elementit. Erilaisten digitaalisten mediaelementtien yhdisteleminen, interaktiivisuuden ja pelilisyyden luominen. Katsaus mediataiteen ja -teknologian historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Toteutus ja työmuodot
Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 28 h sekä itsenäistä työskentelyä 53 h.

Vaadittavat suoritukset
Luennoille osallistuminen ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitukset.

 

 

 

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu oppilaitoksen sähköisen hakujärjestelmän kautta 1.9.2017 mennessä.

 

KUSTANNUKSET

Opintojaksojen (3–4 op) hinta on 200 euroa.
Talvitaide yhteisötaiteena -opintojakson (2 op) hinta on 150 euroa.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen opintojen alkua sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tai opiskelu keskeytetään opintojen jo alettua, peritään koko opintomaksu. Lääkärintodistuksella osoitettu este voi oikeuttaa maksusta vapautumiseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä siihen voi saada opintotukea. Koulutusrahasto voi myöntää aikuiskoulutustukea, jos avoimen yliopiston opinnot ovat opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta Koulutusrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti (enintään 5 opintopistettä kuukaudessa) tai päätoimisesti, jos TE-toimisto hyväksyy opinnot osaksi työttömän työllistymissuunnitelmaa. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Lisätietoja: koulutus@ppopisto.fi tai  050 569 4396

Ota yhteyttäTäytä kaikki kentät Lähetä

Lähetys onnistui...

Share This