Avoin yliopisto – Johtaminen ja organisointi 25 op

Suorita opinnot joustavasti monimuoto-opiskeluna

Peräpohjolan Opisto järjestää Johtaminen ja organisointi -oppiaineen kursseja Turun avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena. Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opettajina toimivat yliopiston hyväksymät opettajat. Avoimessa yliopistossa opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä. 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella Turun kauppakorkeakoulun oppiaineiden opintojaksoja (kursseja). Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan perustutkinnossa tarjottavaa opetusta, joten avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää kauppakorkeakoulun perustutkintoihin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaun, avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta.

Opinnot sopivat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Näin haet koulutukseen

Johtaminen ja organisointi -oppiaineen opintoja ei järjestetä Peräpohjolan Opistolla lukuvuonna 2022-2023.
 
 

Huomioithan, että kyseessä on oppiaineen kursseja 25 op:n verran. Kyse ei ole perusopintokokonaisuudesta. Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan Turun kauppakorkeakoulun perustutkinnossa tarjottavaa opetusta, joten avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi sisällyttää kauppakorkeakoulun perustutkintoihin.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Opinnot koostuvat seuraavista kursseista. Opettajana toimii Turun yliopiston yliopisto-opettaja Harri Virolainen.

Organisaatiot ja johtaminen 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen ja organisoinnin keskeiset peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historiallisesta kehityksestä sekä johtamisen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi opiskelija oppii erilaisista organisaatiomalleista ja tämän hetken keskeisistä johtamisen ja organisoinnin käsitteistä. Opiskelija tuntee tunneälyn peruselementit. Opiskelija tietää palautteen antamisen ja työyhteisöviestinnän perusseikkoja.

Muutoksen johtaminen 5 op
Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta. Opiskelija osaa tarkastella muutosta henkilöstön ja johdon näkökulmasta. Opiskelija tuntee onnistuneen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Henkilöstöjohtaminen 5 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaatiossa. Hän tietää henkilöstöjohtamiseen liittyvät perusilmiöt ja niiden merkityksen organisaation kannalta, kuten henkilöstöresurssien suunnittelu, osaamisen kehittäminen, perehdytys ja palkitseminen. Lisäksi opiskelija tuntee henkilöstöjohtamisen keinoja organisaation toimintojen kehittämiseksi.

Huippusuorituksen johtaminen 5 op
Opintojakson käytyään opiskelija tuntee huippusuorituksen elementtejä yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Opiskelija osaa johtaa huippusuorituksia yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla. Kurssilla syvennytään huippusuorittajien, huipputiimien ja huippuorganisaatioiden erityispiirteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee, kuinka huippusuoritusta voidaan siirtää toiselle yksilölle, tiimille ja osastolle.

Työhyvinvointi 5 op
Opintojakson käytyään opiskelijalla on kokonaisvaltainen kuva työhyvinvoinnista. Opiskelija tuntee työhyvinvoinnin peruskäsitteitä ja osaa tarkastella työhyvinvointia sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Opiskelija tuntee työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin merkityksen organisaation toiminnalle. Lisäksi opiskelija tietää työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja.

Johtaminen ja organisointi -oppiaineen opintoja ei järjestetä Peräpohjolan Opistolla lukuvuonna 2022-2023.

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 460 € (sisältää avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). Ilmoittautumisen yhteydessä maksat koulutuksen varausmaksun 115  €. Loppusumma laskutetaan koulutuksen alettua.

Yksittäisen opintojakson hinta on 115 € sisältäen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun (75 €/kurssi)

Voit vähentää verotuksessa itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta. Lisätietoja

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti, mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Koko opintokokonaisuuden ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (8.10.2021) saakka. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Yksittäiset kurssit tulee perua viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamisajankohtaa. Mikäli ilmoittautuminen perutaan tämän jälkeen, maksua ei palauteta.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.