Työnohjaajakoulutus 60 op

Työnohjauksen peruskoulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille perustiedot ja -valmiudet yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaukseen. Työnohjaajakoulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry (STOry) antamat koulutussuositukset, joten koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on oikeus toimia työnohjaajana.

Työnohjauksesta on tullut merkittävä väylä sekä työyhteisöjen että työntekijöiden henkilökohtaiseen uudistumiseen. Se on yhä tärkeämpi työmuoto nykyisessä, monella tavoin uudelleen muotoutuvassa työelämässä. Työnohjaus tarjoaa aina mahdollisuuden ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen ja siinä suunnistamiseen.

Organisaatiokokonaisuutta, sen osia ja suhteita avaavat keskustelut työnohjausryhmässä luovat yhteistä ymmärrystä, mikä on omiaan sujuvoittamaan yhteistyötä. Työnohjaus auttaa jokaista arvioimaan ja näkemään työtään ja sen merkitystä osana kokonaisuutta ja löytämään parhaat mahdolliset tavat vastata omasta toiminnastaan.

Työnohjaus siis tarkoittaa työhön, työrooliin, työyhteisöön ja organisaatioon liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksessa ohjattava saa tilaisuuden oman työnsä, toimintatapojensa ja yhteistyösuhteidensa tutkimiseen ja kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan Suomen työnohjaajat ry:n valtakunnallisten koulutussuositusten mukaisesti. Koulutuksesta valmistuneet saavat työnohjaajan pätevyyden ja voivat toimia itsenäisinä työnohjaajina eri organisaatioissa.

Näin haet koulutukseen

Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevan linkin kautta. Koulutukseen valitaan 16 osallistujaa. Ilmoittautuminen on avoinna 31.8.2024 saakka. Ilmoittautumisajan umpeuduttua olemme yhteydessä hakijoihin haastattelujen sopimiseksi.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Koulutuksen oppimistavoitteet ovat:

 1. Työnohjausprosessin ymmärtäminen ja kyky rakentaa
  yhteistyöprosessia asiakkaan kanssa:
  • Opiskelija ymmärtää työnohjauksen perusperiaatteet, suhteet ja prosessin eri vaiheet.
  • Opiskelija ymmärtää ohjauksellisen dialogin periaatteet (havainnointi, kysyminen, kuuntelu, vastaaminen, kannattelu, rohkaisu) ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa.
  • Opiskelija osaa käydä vuoropuhelua tilaajien kanssa.
 2. Työnohjauksen teoreettisten viitekehysten ymmärtäminen:
  • Opiskelija ymmärtää työnohjauksen teoreettisten viitekehyksen merkityksen ja osaa soveltaa erilaisia teoreettisia viitekehyksiä ja käsitteitä käytännön työnohjaukseen.
  • Opiskelija osaa hyödyntää teoreettisia lähestymistapoja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
 3. Erilaisten työnohjausmenetelmien hallitseminen:
  • Opiskelija osaa käyttää erilaisia koulutuksessa oppimiaan työnohjausmenetelmiä ja toteuttaa ohjausta niin kasvokkain kuin etäyhteyttä hyödyntäen.
 4. Ammatillinen reflektio ja itsetuntemus:
  • Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa työnohjaajana.
  • Opiskelija osaa reflektoida omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia asiakkaisiin.
 5. Ammattieettinen arviointi:
  • Opiskelija osaa arvioida työnohjausta eettisestä näkökulmasta.
  • Opiskelija osaa tunnistaa organisaatioihin liittyviä eettisiä jännitteitä sekä kunnioittaa asiakkaiden yksityisyyttä ja ohjaus-suhteen luottamuksellisuutta.
 6. Työelämäilmiöiden monipuolinen ymmärtäminen:
  • Opiskelija osaa tarkastella työelämän ilmiöitä systeemisyyden ja kompleksisuuden käsitteiden avulla.
  • Opiskelija tunnistaa organisaation ja työyhteisön systeemisiä suhteita ja vuorovaikutuksen dynamiikkaa laajemman työelämän muutoksen kontekstissa.
  • Opiskelija osaa toimia monimuotoisissa työympäristöissä sekä kehittää  kulttuurisensitiivisyyttä omassa ohjaustyössään.
 7. Ammatillinen kehittyminen:
  • Opiskelija sisäistää ammatillisen uteliaisuuden merkityksen oman ammattitaidon ylläpitämisessä ja jatkuvassa kehittämisessä.
  • Opiskelija ymmärtää ammatillisen verkoston tärkeyden ja kytkeytyy sellaiseen.
  • Jokaisella koulutusjaksolla on erillinen työnohjaajan työhön liittyvä teema, johon erityisesti paneudutaan. Viisitoista koulutusjaksoa ja niiden välillä tehtävä työ muodostavat prosessinomaisen kokonaisuuden, jonka kautta opiskelijalle kehittyy työnohjaajan ammatillinen identiteetti.

Koulutusohjelma toteutetaan 2,5 -vuotisena monimuotoopiskeluna sisältäen 30 lähiopetuspäivää (yhteensä 250h), yksilöllisiä välitehtäviä ja  oppimispäiväkirjatyöskentelyä, opiskelijan antamaa yksilö- ja ryhmätyönohjausta (80h), opiskelijan vertaisryhmätyöskentelyä (30h) sekä vapaamuotoisen (ohjatun) päättötyön kirjoittamisen.

Koulutus toteutetaan Suomen työnohjaajat ry:n valtakunnallisten koulutussuositusten mukaisesti. Koulutuksesta valmistuneet saavat työnohjaajan pätevyyden ja voivat toimia itsenäisinä työnohjaajina eri organisaatioissa.

Osallistujat valitaan osallistujakriteerien mukaan. Opiskelijavalinta ja haastattelut pidetään syyskuussa 2024. Koulutukseen valittavilla on oltava:

 • kokemusta työnohjattavana olemisesta
 • mahdollisuus työnohjauksen tekemiseen nyt tai tulevaisuudessa
 • vähintään opistotasoinen koulutus
 • halua työskennellä ohjausalan ammattilaisena.

Koulutus koostuu 30 lähikoulutuspäivän kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat 1-2 päivän jaksoihin.Lähikoulutuspäivät pidetään Peräpohjolan Opistolla Torniossa.

Koulutus alkaa lokakuussa 2024 ja päättyy keväällä 2027.

 1. jakso 11.-12.10.2024
 2. jakso 22.-23.11.2024
 3.  jakso – päivämäärät tarkentuvat
 4. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 5. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 6. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 7. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 8. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 9. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 10. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 11. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 12. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 13. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 14. jakso – päivämäärät tarkentuvat
 15. jakso – päivämäärät tarkentuvat

Koulutuspäivien lisäksi osallistujat tekevät itsenäisiä tehtäviä ja osallistuvat vertaisryhmätyöskentelyyn sekä tekevät työnohjausta asiakkaiden kanssa. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä.

Koulutus maksaa 6590€ / osallistuja. Koulutus maksetaan yhteensä 10 osassa 2,5 vuoden koulutuksen ajalle jaoteltuna ja ilmoittautumisen yhteydessä veloitetaan varausmaksu 300€. Osallistujaa laskutetaan 10 kertaa 629€ summa koulutuksen aikana.

Huom. Luottotiedot tarkistetaan opiskelijavalinnan yhteydessä.

Yöpyminen Hotelli Joentalossa opiskelijahintaan (hinnat voimassa 1.10.2023 lähtien):

 • yhden hengen huone 55 €/yö
 • kahden hengen huoneessa 35 €/yö/henkilö

Opiskelija-aamiainen 3 € tai hotelliaamiainen opiskelijalle 6 €.

Lähetämme kutsun koulutukseen viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua  koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (31.8.2024) saakka.

Koulutusmaksu palautetaan vain mikäli koulutusta ei järjestetä vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Metanoia Instituutin kanssa. Koulutuksen pääkouluttajina toimivat:

 • Risto Puutio (PsT, MSc, TRO) organisaatioanalyytikko, työ- ja
  organisaatioiden erikoispsykologi, työnohjaaja (STORY), tutkija ja
  tietokirjailija.
 • Marianne Tensing (LitM, TRO) organisaatioanalyytikko,
  työnohjaaja (STORY), työnohjaajien kouluttaja
 • Mikko Oranen (PsL, TRO) kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi ja työnohjaaja

Lisätietoa koulutusjärjestelyihin, mm. hakeutumiseen, maksuihin ym. liittyviin asioihin:
p. 0400 363 799koulutus@ppopisto.fi