You are currently viewing Ratkaisukeskeisen nuorisoterapeutin koulutus tarjoaa välineitä nuorten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen
Koulutus tarjoaa kattauksen tärkeitä vuorovaikutuksen välineitä, joiden avulla nuoria voi kohdata ja kuunnella.

Ratkaisukeskeisen nuorisoterapeutin koulutus tarjoaa välineitä nuorten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen

 • Artikkeli julkaistu:29 marraskuun, 2022

Nuoret ovat kautta aikain olleet herkkiä muutoksen ja tulevaisuuden epämääräisyyden aiheuttamalle oireilulle, ja ilmiö on tavallinen ihmisen kehityksellisessä iässä. Viime vuosien koronapandemia ja viimeisimpänä myös geopoliittinen kriisi ovat kuitenkin pahentaneet nuorten mielenterveyden ongelmia, ja esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöt ovat nuorilla nykyisin valitettavan yleinen vaiva.

Päivittäin nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat työssään ahdistuksesta ja muista ongelmista kumpuavaa oireilua, jonka käsittelyyn on välillä hankala löytää työkaluja. Peräpohjolan opisto järjestää tänä vuonna ensimmäistä kertaa ratkaisukeskeisen nuorisoterapeutin koulutusta, jonka tavoitteena on auttaa ammattilaisia löytämään menetelmiä nuorten kohtaamiseen, kuunteluun, tavoitteiden asettamiseen sekä positiivisen uskon valamiseen.

 • Ratkaisukeskeisen nuorisoterapeutin koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa nuorten pahoinvoinnista ja keskeisimmistä mielenterveyden ongelmista.
 • Koulutuksen keskiössä ovat ratkaisukeskeisiä terapeuttiset menetelmät, joiden avulla osallistujat voivat kehittää omia taitojaan nuorten kanssa työskentelyssä.
 • Koulutus on suunnattu nuorten kanssa työskenteleville ihmisille, kuten opetus-, kasvatus-, sosiaali-, ja terveysalojen ammattilaisille ja asiantuntijoille.
 • Koulutus on käynnissä tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja seuraava ryhmä aloittaa helmikuussa.
 

Millaisia ovat keskeisimmät mielenterveyden ongelmat, joiden kanssa nuoret tänä päivänä kamppailevat?

Vaikka pandemian kriittisin aika lienee jo ohi, erilaisista etäkäytännöistä on tullut monessa paikkaa uusi normaali. Digiloikan mahdollistama etäopetus on tarjonnut turvallisia keinoja opiskeluun, mutta samalla osa nuorista on jäänyt paitsi kavereihin tutustumisesta, opiskelun yhteisöllisyydestä, peleistä, juhlista ja muusta sosiaalisesta kanssakäymisestä. Nuoruuteen kuuluu olennaisena osana sosiaalinen linkittyminen toisten kanssa, ja etäkäytännöt ovat tehneet siitä viime vuosina huomattavasti aiempaa hankalampaa. Tämä näkyy nuorissa kasvavana ahdistuneisuutena.

Myös tulevaisuuden epäselvyys aiheuttaa monella ylimääräistä stressiä. Osa nuorista on itseohjautuvampia ja tuntevat tulevaisuudensuunnitelmansa toisia paremmin. Suurin osa ei kuitenkaan vielä tiedä, mitä tulevaisuudelta haluaa – eikä tarvitse tietääkään. Epävarmuuden vuoksi pintaan on kuitenkin noussut yhä voimakkaammin ahdistus edessäpäin olevasta elämästä.

Ahdistuneisuudesta kumpuaa paljon erilaisia oireilun muotoja, kuten esimerkiksi eristäytyminen muista, väkivaltaisuuden yleistyminen sekä keskittymis- ja syömishäiriöt, joiden osuus on kasvanut nuorten keskuudessa viime vuosien aikana. Esimerkiksi syömishäiriöiden parissa on tehty valtavasti työtä kehonrauhan, kehopositiivisuuden sekä terveellisen syömisen eteen, mutta niiden määrä ei silti ole juuri osoittanut laskemisen merkkejä. Keskittymisvaikeuksien vuoksi monet nuoret ajautuvat myös ADHD-tutkimuksiin, vaikka myös keskittymisen ongelmat ovat suurilta osin ahdistuneisuuden syytä.

Mielenterveyden haasteita ei auta myöskään sosiaalinen media, joka näyttelee oireilussa keskeistä roolia. Somessa oman elämän peilaaminen muihin kuormittaa nuoria henkisesti yhä enemmän, ja somen kautta nuoret omaksuvat itselleen paineita omaan arkeensa ja epärealistisia malleja elämästä.

Ratkaisukeskeiset terapeuttiset menetelmät nuorisoterapeutin työssä

Ratkaisukeskeisyydellä tarkoitetaan myönteisen muutoksen esiin nostamista ja kokemista. Termi pohjautuu positiiviseen psykologiaan, ja sen tavoitteena on etsiä nuorilta henkilökohtaisia vahvuuksia sekä taitoja, joilla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Ratkaisukeskeisten terapeuttisten menetelmien avulla etsitään asiakkaan – tässä tapauksessa nuoren – vahvuuksia ja voimavaroja, joiden avulla saadaan esille muutosmyönteisyyttä ja toivottua näkökulmaa tulevaisuudesta.

Nuorten kanssa keskustellessa on tärkeää, että ongelmien ja tehtyjen mokien sijaan keskitytään siihen, millaista hyvä elämä voi tällä hetkellä ja tulevaisuudessa olla ja mitä sen eteen voisi itse tehdä. On nimittäin keskeinen merkitysero, ollaanko kohtaamisissa ongelmakeskeisiä vai tulevaisuuslähtöisiä. Eteenpäin vie se, että nähdään nuoren tilanteessa positiiviset puolet ja jätetään tehdyt virheet taakse.

Nuorisoterapeutit ovat ihmisiä, joita nuoret voivat kohdata matalalla kynnyksellä omassa ympäristössään. Koulutuksesta hyötyvät kaikki sellaiset ammattilaiset, jotka ovat päivittäin tekemisissä nuorten maailman kanssa. Esimerkiksi opetusalan ammattilaiset kokevat usein tarvitsevansa lisää välineitä nuorten kanssa toimimiseen ja vuorovaikutukseen.

Koulutusta ohjaa pyrkimys siihen, että nuorten maailmassa on varmasti aikuinen, joka kohtaa heidät ilman arviointia ja tuomitsemista. Kuulluksi tuleminen ja elämän suurien kysymysten pohtiminen yhdessä edistää nuoren hyvinvointia. Kohtaamisen rooli on siis valtava – nuori tuntee rauhaa ja turvaa, kun voi puhua jollekin, jolla on aidosti aikaa ja toimivia menetelmiä käytössään kaikenlaisiin tilanteisiin.

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutin koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi

 • luokan- ja aineenopettajille
 • erityisopettajille
 • koulukuraattoreille ja -psykologeille
 • sosionomeille
 • sosiaalityöntekijöille
 • nuorisotyöntekijöille
 • diakoniatyöntekijöille.
 

Koulutuksessa painottuvat käytännön harjoitukset

Ratkaisukeskeisen nuorisoterapeutin koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisyyden keskeisiä teorioita ja menetelmiä niiden viemiseen käytännön tasolle. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat oleelliset asiat nuorten maailmassa, ja nuorten kokemat ongelmat liitetään koulutuksessa ratkaisukeskeisen psykologian viitekehykseen.

Pohdittavia kysymyksiä ovat esimerkiksi:

 • Miten ahdistuneisuushäiriötä hoidetaan?
 • Miten masentuneen nuoren kanssa toimitaan?
 • Miten suhtaudutaan päihdehakuisuuteen ja -ongelmiin?

Terapeutiksi ei voi kuitenkaan oppia vain kuuntelemalla. Jokainen opiskelupäivä sisältää runsaasti harjoituksia, joissa menetelmiä sovelletaan käytäntöön esimerkiksi pienryhmissä tai pareittain. Oppiminen on kokemuksellista, vuorovaikutteista ja itseohjautuvaa, ja harjoitukset tukevat teoriaa käytännön kautta. Koulutuksessa osallistujat hankkivat omia asiakkaita eli nuoria, joiden kanssa he harjoittelevat yhteensä 50 tuntia ratkaisukeskeisiä terapiakäytäntöjä.

Koulutukseen voi osallistua hyvin matalalla kynnyksellä, sillä osallistujan koulutuspohja ei ole oleellinen tekijä. Osallistuminen ei siis edellytä korkeakoulutasoista taustaa kasvatustieteestä tai sosiaali- ja terveysalalta, vaan koulutus sopii hyvin vaikkapa juniorien kanssa toimiville urheiluvalmentajille.

Kaikkiaan ratkaisukeskeisen nuorisoterapeutin koulutus on kokonaisuus hedelmällisiä keskusteluja, käytännön kohtaamisia ja määrätietoista mutta lempeää tutustumista nuorisoterapian sekä ihmismielen ymmärtämisen saloihin.

Miksi ratkaisukeskeisen nuorisoterapeutin koulutukseen kannattaa hakea?

 • Koulutus tarjoaa kattauksen tärkeitä vuorovaikutuksen välineitä, joiden avulla nuoria voi kohdata ja kuunnella.
 • Koulutuksen myötä osallistujat pääsevät rakentamaan yhdessä nuoren tulevaisuutta ilman ongelmakeskeisiä ajattelumalleja.
 • Osallistujien oma reflektiokyky ja ajattelutavat laajenevat huomattavasti koulutuksen myötä.

Blogitekstissä on haastateltu kouluttaja Sarianna Virpikaria. Virpikari on vaativan erityistason psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, ammatillinen opettaja ja terveystieteiden maisteri.

Uusi ryhmä aloittaa helmikuussa 2023.

llmoittautuminen koulutukseen päättyy 13.12.2022.

Hae koulutukseen tästä.