Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/ -valmentaja 20 op

Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kasvatus- sekä opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Tavoitteena on vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä ja turvallisissa asiakastyön interventioissa, jotka on tieteellisesti todettu tehokkaiksi. Tavoitteena on, että koulutuksen käytyäsi kykenet soveltamaan oppimiasi tietoja ja taitoja työssäsi.

Lisätietoja: koulutus@ppopisto.fi, p. 0400 363 799.

Näin haet koulutukseen

Haku koulutukseen päättynyt.

Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 osallistujaa. Lisätietoa opiskelijavalinnasta Hakeutuminen koulutukseen -kohdassa.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti 20 op

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja:

 • Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet, ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli
 • Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • Nuorten masennus, ryhmämuotoiset menetelmät nuorten tukemisessa
 • Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia, ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat
 • Nuorten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
 • Nuorten pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Nuorten päihdeongelmat
 • Itsetunto-ongelmat
 • Nuorten stressi, kriisit ja traumat
 • Itsetuhoisuus
 • Mindfulness/tietoisuustaidotpsykoterapiassa

Koulutuksen oppimisfilosofia

Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii vahvaa itseohjautuvuutta. Merkittävässä roolissa on opiskelijan itsearviointi ja kollegiaalinen vertaisarviointi, joita käytetään erilaisissa koulutuksen harjoitteissa. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Koulutusmateriaaliin tulee tutustua ennakkoon ja seminaaripäivissä käydään syventäviä keskusteluja liittyen käsiteltäviin teemoihin.

Koulutuksen rakenne

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 10 päivää lähiopetusta. Koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden  reflektointia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja työnohjauksellisesta osuudesta.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö

Koulutukseen kuuluu soveltava oman työn kehittämishanke. Se on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi (noin 10 sivua).

Asiakastyö ja sen raportointi

Koulutukseen kuuluu vähintään 50h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.

Vertaisryhmätapaamiset

Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja  ratkaisukeskeisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun omanoppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Arviointi

Opiskelijoiden terapiaosaamisen (tiedot ja taidot) kehittymistä sekä valmiutta terapeuttina työskentelyyn arvioidaan koulutukseen pakollisina kuuluvien harjoitusten ja oppimistehtävien avulla:

 • Asiakastyön harjoittelu sekä siitä laadittava oppimisanalyysiraportti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Asiakastyön harjoittelussa käytetään myös asiakaspalautetta arvioinnin välineenä.
 • Kehittämistehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Kirjallisuusreflektiot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Seminaaripäivien aikana tapahtuva ratkaisukeskeisten metodien harjoittelua arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja niissä merkittävässä roolissa on vertaisarviointi

 

”Koulutus antoi minulle uusia työkaluja ymmärrystä, miten kohdata ja auttaa nuoria.”

”Koulutus laajensi ja avasi ja antoi paljon tietoa.”

”Ratkaisukeskeisyys on erinomainen menetelmä ihmisten kohtaamisessa.”

”Opin uudenlaisia tapoja ajatella asioista.”

Tavoitteet

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin metodeihin lasten ja nuorten kohtaamisessa. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia lasten ja nuorten hyvinvointia edistäen ja ongelmia ennalta ehkäisten. Tässä koulutuksessa oppimistavoitteet on jaoteltu neljään kategoriaan.

 1. Ratkaisukeskeisyyden taustafilosofia, ihmiskäsitys ja asenne
 • Osaat luoda lasten/nuorten kanssa toimiessasi toiveikkuutta ja valaa heihin pystyvyysuskoa.
 • Otat puheeksi nuorten ja lasten yksilölliset vahvuudet ja huomioit heidän osaamisensa.
 • Näet mahdollisuuksia ja osaat käyttää luovuuttasi uusien vaihtoehtojen ja näkökulmien laajentamisessa.
 • Olet aidosti ja arvostavasti läsnä ja rakennat luottamusta.
 1. Menetelmätaidot
 • Hallitset asteikon monipuolisen käytön.
 • Käytät visuaalisia apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja oppimista edistäen (fläppi, valokuvat, piirtäminen jne.)
 • Osaat käyttää poikkeuskysymyksiä, selviytymiskysymyksiä, voimaannuttavaa visiointia, ihmekysymyksen eri variaatioita, näkökulman vaihtamisen taitoa, tarinallisuutta, ulkoistamista, sopivaa huumoria ja muita ratkaisukeskeisiä menetelmiä oikea-aikaisesti.
 • Normalisoit ja/tai validoit asiakkaan tunteita ja kokemuksia.
 1. Prosessinohjaustaidot
 • Käytät avoimia kysymyksiä ja oivallutat asiakkaiden omaa ajattelua.
 • Osaat liikkua joustavasti ratkaisukeskeisen ohjausprosessin eri osien välillä. Luot luottamusta, toimit tavoitteellisesti yhteistyössä asiakkaasi kanssa, vaalit ja edistät motivaatiota ja pystyvyysuskoa, oivallutat vahvojen kysymysten kautta ja vastuutat lasta/nuorta ikätasoisesti tekemään oman elämänsä myönteisiä muutoksia käytännössä.
 1. Asiakasryhmän kehityksellisen kontekstin huomiointi
 • Huomioit nuoruuden eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet ohjaustyössäsi.
 • Ymmärrät riittävästi neuropsykiatrista diagnostiikkaa takertumatta kuitenkaan siihen liikaa.
 • Hyödynnät asiakkaan sosiaalisen kontekstin, vertaistuen ja lähipiirin yhteistyömahdollisuudet.
 • Hyödynnät lasten/nuorten omat kiinnostuksen kohteet heidän edistymisessään.

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja valmennuksellisista sekä ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta nuorten kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja se sisältää 10 opetuspäivää klo 9-16, joista kaksi päivää toteutetaan etäopetuksena.

Koulutukseen kuuluu itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke, joka toteutetaan nuorten kanssa.

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja työnohjauksellisesta osuudesta.

Vuonna 2024 alkavan koulutuksen koulutuspäivät:

 • 14.03.2024
 • 15.03.2024
 • 2.5.2024
 • 3.5.2024
 • 26.08.2024
 • 27.08.2024
 • 25.10.2024 ETÄNÄ
 • 09.12.2024 ETÄNÄ
 • 30.01.2025
 • 31.1.2025

Vuonna 2023 aloittaneen ryhmän koulutuspäivät:

 • 13.2.2023
 • 17.3.2023
 • 21.4.2023
 • 3.5.2023
 • 11.9.2023 ETÄNÄ
 • 2.10.2023
 • 21.11.2023
 • 25.1.2024 ETÄNÄ
 • 16.2.2024
 • 12.3.2024

Vuonna 2023 aloittaneen ryhmän koulutuspäivät koostuvat teoriaopetuksesta ja käytännön harjoituksista. Lisäksi koulutuksessa tehdään itsenäisiä harjoituksia ja työskennellään vertaisryhmissä. Koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen, ja opiskelija tekee kirjareferaatin alan kirjallisuudesta.

Opiskelija tekee kehittämistyön (10–15 sivua), jossa hyödyntää oppimaansa teoriapohjaa, ja joka soveltuu omaan työhön.

Opiskelija tekee itsenäisesti asiakastyötä vähintään 50 tuntia, joissa soveltaa oppimiaan terapeuttisia menetelmiä.

Vuonna 2024 toteutettavan ratkaisukeskeisen nuorisoterapeutin/-valmentajan koulutuksen opiskelijavalinta tapahtuu koulutukseen ilmoittautumisen sekä  kirjallisten hakemusten perusteella. Linkki kirjalliseen hakemukseen lähetetään hakulomakkeen täyttämisen jälkeen hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiin. Kirjallisen hakemuksen täyttäminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle ja opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen perusteella. Opiskelijavalinnoista vastaa Sirian kouluttajatiimi.

Vuoden 2024 koulutuksen hinta on 1700 €. Koulutus laskutetaan viidessä (5) erässä. Hinta sisältää opetuksen ja materiaalit. Laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä 200 euron varausmaksun, joka on osa koulutuksen kokonaishintaa. Varausmaksu palautetaan vain, mikäli koulutus perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tarkistamme koulutuksen aloittaneiden luottotiedot osamaksun vuoksi.

Lähiopetusjaksojen matkustus-, asumis- ja ruokailukustannukset opiskelija kustantaa itse.

Yöpyminen Hotelli Joentalossa opiskelijahintaan (hinnat voimassa 1.10.2023 lähtien):

 • yhden hengen huone 55 €/yö
 • kahden hengen huoneessa 35 €/yö/henkilö (Mikäli huoneeseen ei tule toista majoittujaa peritään yhden hengen huoneen hinta)

Opiskelija-aamiainen 3 € tai hotelliaamiainen opiskelijalle 6 €.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Varausmaksua ei palauteta.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Vuonna 2024 alkavan koulutuksen sisällön tuottavat ja opetuksesta vastaavat Siria Oy:n kouluttajat:

 • Koulutusjohtajana toimii Sirkku Ruutu
  Sirkku on PsM, psykologi, KM, opettaja, MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016, kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti, johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry), tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen ja ohjaustyöhön liittyviä kirjoja) sekä yrittäjä ja toimitusjohtaja, Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy.
 • Pääkouluttaja Hilkka Putkisaari
  Hilkka on KM / luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti( VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), EMDR-I ja II-tason terapeutti, työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja MASTER CSLE (Joto ry).

Vuonna 2023 alkanut koulutus:

 • Vuonna 2023 alkaneen koulutuksen sisällön tuottavat ja opetuksesta vastaavat kouluttajapsykoterapeutti Sarianna Virpikari, perheterapeutti Mika Haataja sekä työnohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK).

Koulutusjärjestelyihin, mm. hakeutumiseen, maksuihin ym. liittyvät asiat: p. 0400 363 799koulutus@ppopisto.fi