Hankkeet

Menestyksekkäitä kehitys- ja koulutushankkeitamme

Peräpohjolan Opisto on mukana useissa mielenkiintoisissa kehitys- ja koulutushankkeissa. Hankkeiden tavoitteina on monipuolinen kehitystyö niin oman organisaatiomme, opiskelijoidemme kuin sidosryhmiemmekin näkökulmasta. Tutustu hankkeisiin; mikäli haluaisit kysyä lisätietoja hankkeiden yksityiskohdista, ota meihin yhteyttä.

Tietojohtamisen kehittäminen

Toteutusaika: 1.8.2022–30.4.2024
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen tavoite: Hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kaikkien ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä.
Hanketta toteuttavat: Hankkeeseen osallistuu 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Omnia.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi)

Toteutusaika: 1.8.2022-30.4.2024
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen tavoite: Kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen  järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen. 
Hanketta toteuttavat: Hankkeeseen osallistuu 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. Hanketta hallinnoi Työtehoseura ry.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaatiokyvykkyyden vahvistaminen

Toteutusaika: 1.11.2023-31.12.2024
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen tavoite: Vuonna 2022 ja 2023 OKM:n rahoittamissa verkostohankkeissa: KARKKI – kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hanke (KARKKI), Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen -hanke (OA-hanke), Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen -hanke (Digiosaava.fi) ja Tietojohtamisen kehittäminen -hanke (Tieto-osaava) – tuotettiin toimintamalleja ja menetelmiä valtakunnallisina verkostohankkeina. Tämän laajan ammatillisen koulutuksen järjestäjien muodostaman verkostohankkeen tavoitteena on jalkauttaa ja vakiinnuttaa näiden hankkeiden tuloksia siten, että edellä mainittujen hankkeiden sisällöt ovat tämän hankkeen päättyessä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaation kehittämistä ja toimintatapoja. Hankkeella varmistetaan myös edellä mainituissa hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen, sekä toiminnan edellyttämän verkoston syntyminen ja jatkuvuus.
Hanke edistää nykyistä paremmin tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksien huomioonottamisenammatillisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Hankkeessa tekoäly ja sen mahdollisuudet otetaan huomioon eri työpaketeissa läpileikkaavana toimintona.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto ja 88 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Toteutusaika: 1.12.2022-30.4.2025
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite:
Hankkeessa tehdyt toimenpiteet edistävät Peräpohjolan Opiston toimintakulttuurin muutosta kohti yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa oppilaitosta. Hankkeen kautta tavoitteena on parantaa entisestään opiskelijoiden kokemusta siitä, että Peräpohjolan Opistoon ovat tervetulleita kaikki opiskelijat riippumatta heidän taustastaan. Hankkeen toimenpiteiden kautta varmistetaan myös, että henkilöstöllä on ajantasainen osaaminen moninaisuuden kohtaamiseen. Lisäksi hankkeessa tehdyt toimenpiteet edistävät tulevaisuuden kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvän osaamisen kehittymistä ja antaa työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen.  
Hanketta toteuttavat: Hankkeeseen osallistuu 15 kansanopistoa ympäri Suomen. Hanketta hallinnoi Suomen Kansanopistoyhdistys.
Yhteyshenkilö: Anu Pitkäkari ja Ari Muotka

LappiNyt 2.0 - Ennakoinnilla ja tiedolla johtamisella kohti tulevaisuutta

Toteutusaika: 1.3.2023-28.2.2024
Rahoittaja: Lapin aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimi
Hankkeen tavoitteet:
LappiNYT2.0 – Ennakoinnilla ja tiedolla johtamisella kohti tulevaisuutta jatkaa LappiNyt – nuorisotyön ytimessähankkeessa tehtyä erinomaista työtä lappilaisen nuorisotyön kehittämisen eteen. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä tarkoituksenmukaiselle, vaikuttavalle ja laadukkaalle kunnalliselle nuorisotyölle nyt ja tulevaisuudessa.
Tavoite 1: Lappilaisen nuorisotyön laadun ja näkyvyyden parantaminen
Tavoite 2: Lappilaisen nuorisotyön aktiivinen kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa
Tavoite 3: Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen
Hanketta toteuttaa: Hankkeessa ovat mukana seuraavat 16 Lapin kuntaa: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Ranua, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Ylitornio ja Salla.
Yhteyshenkilö: Heli Lukkariniemi

"Läsnäoleva kohtaaminen" - Yhteisöasumisesta vetovoimaa yrittäjyyteen

Toteutusaika: 1.10.2023-31.12.2025
Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen tavoitteet:
”Läsnäoleva kohtaaminen” – Yhteisöasumisesta vetovoimaa yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjävetoisen kotipalvelun toteuttamista ja liiketoimintaosaamista. Hankkeessa lisätään tietoisuutta ja vetovoimaa hoivayrittäjyyden arjesta ja käytännöistä sekä lisätään ikäihmisten parissa työskentelevien tai työhön aikovien osaamista. Hankkeen pääkohderyhmää ovat ikäihmisten parissa työskentelevät henkilöt, alasta kiinnostuneet henkilöt sekä opiskelijat.
Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään ikäihmisten parissa työskentelevien ammattilaisten ja tulevien työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä hoiva- ja hoitotyössä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Lisäksi hankkeessa edistetään ikäihmisten yhteisöasumista tukevaa kotipalveluyrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista.
Hanketta toteuttaa: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia sekä Peräpohjolan Opisto

Yhteyshenkilö: Petra Pudas ja Irma Ihalainen

Osaamisnoste: varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin pätevöittävä osaamispalvelu

Toteutusaika: 1.9.2023-31.12.2024
Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
Hankkeen tavoite: Osaamispalvelussa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneet täydentävät tutkintoa ja saavat lastenhoitajan pätevyyden. Koulutustasoa nostetaan tarjoamalla maksuttomia
korkeakouluopintoja. Osallistujia tuetaan ja ohjataan opintovalmiuksissa sekä opinto- ja urasuuntautumisessa. Digitaitojen kehittymistä painotetaan.
Osaamispalvelun käytyään osallistujat ovat päteviä varhaiskasvatuksen työtehtäviin. Heidän digitaitonsa ovat kehittyneet ja he hyödyntävät digitaitojaan  varhaiskasvatuksen työssä. Korkeakouluopintoja suorittaneet ovat saaneet valmiuksia korkeakouluun siirtymiseen.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto
Yhteyshenkilö: Henna Mikkola

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

ReStart - vähähiilisyys ja energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisissa kiinteistöissä -investoinnit

Toteutusaika: 1.10.2023-31.3.2026
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen tavoite: Hankkeen kohteena on Torniossa sijaitseva Peräpohjolan Opiston Niilontalo, joka on rakennettu 1900-luvun alkuvuosina ja ollut oppilaitoskäytössä tähän päivään asti sota-aikoja lukuun ottamatta. Yleiskaavassa rakennus on suojeltu arvokkaana rakennuksena ja sen säilyminen käyttökuntoisena on osa Lapin historian säilymistä. Peräpohjolan opiston alue on osoitettu myös maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi ja Niilontalo maakunnallisesti
erittäin arvokkaaksi, suojeltavaksi rakennuskohteeksi. Niilontaloon toteutetaan suuri peruskorjaus, jonka yhteydessä uusitaan myös rakennuksen ilmanvaihto. Hankkeessa tehtävien investointien sekä Lapin AMK:n toteuttaman kehittämishankkeen tuen avulla rakennuksen ilmanvaihto automatisoidaan.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen - Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet

Toteutusaika: 1.11.2023 – 31.12.2024
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen johtamista ammatillisen koulutuksen toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja laadun vahvistamiseksi. Verkostomainen yhteiskehittäminen luo yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten välillä sekä kehittää yhteistyötä työllisyysalueiden ja elinkeinoelämän kanssa. Hyötynä on vertaisoppiminen ja hyvien johtamiskäytäntöjen levittäminen.
Hanketta toteuttavat: Hankkeeseen osallistuu Peräpohjolan Opiston lisäksi 80 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta hallinnoi Turun kaupunki.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Vierko Vieraskielisen opetuksen kehittämiseksi sekä kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa

Toteutusaika: 1.11.2023-31.12.2024
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen tavoitteet: Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia.
Hanketta toteuttaa: Hankkeeseen osallistuu Peräpohjolan Opiston lisäksi 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda.
Yhteyshenkilö: Saara Tarkka

Monimuotoinen lappilainen työelämä

Toteutusaika: 1.1.2024-31.08.2026
Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on edistää Lapin veto- ja pitovoimaa Lappiin tulevien ja Lapissa asuvien maahanmuuttaneiden henkilöiden näkökulmasta sekä edistää maahanmuuttaneiden työllistymistä alueelle ja luoda edellytyksiä Lapin alueen elinkeinoelämän kehittymiselle. Hankkeen tavoitteena on työelämän vastaanottavuuden lisääminen, maahanmuuttaneiden kielitaidon ja työelämätaitojen lisääminen ja työelämän monikulttuurisen johtamisen vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on tukea työyhteisöjen monimuotoistumista ja kehittää työyhteisötaitoja 
Hanketta toteuttaa: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (päätoteuttaja), Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Lapin AMK sekä Peräpohjolan Opisto

Yhteyshenkilö: Anu Pitkäkari ja Asta Taali

OTUKA (Oppimisen tuki kansanopistoissa - ammatillisen koulutuksen ohjaus ja tuki prosesseista käytäntöön)

Toteutusaika: 2.1.2024-30.6.2025
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite: Ammatillista koulutusta järjestävät kansanopistot laativat yhtenäiset prosessit ja toimintamallit oppimisen tuen systemaattiseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin kansanopistokontekstissa. Painopisteenä ovat henkilökohtaistaminen, työpaikalla järjestettävän
koulutuksen aikainen ohjaus ja tuki sekä henkilöstön osaamisen  vahvistaminen. Oppimisen tuen järjestämisessä huomioidaan  asuntolatoiminta ja moniammatillinen yhteistyö. Opiskelijat huomioidaan oman hyvinvoinnin ja tuen tarpeiden asiantuntijoina. Tavoite on luoda erikokoisten ja erilaisella omistuspohjalla toimivien kansanopistojen hyödynnettävissä olevia oppimisen tuen prosesseja ja malleja. Hankkeessa seurataan hallitusohjelman mukaista oppimisen tuen kehittämistä ja huomioidaan tulevat muutokset. Tuloksia ja tuotoksia esitellään  kansanopistojen yhteisissä tilaisuuksissa ja alueellisissa verkostoissa.
Hanketta toteuttavat: Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Opisto. Lisäksi mukana on Kanneljärven opisto, Haapaveden Opisto, Peräpohjolan Opisto, Kiteen Evankelinen Kansanopisto ja Rovala-Opisto.
Yhteyshenkilö: Eeva Liisanantti ja Jussi Huusko

Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella

Toteutusaika: 1.1.2024-30.6.2026
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen tavoite: Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähankkeen päätavoitteena on edistää koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia Lapissa. Tavoitteena on myös joustavoittaa yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamista vastauksena työelämän muutoksiin. Hankkeessa pyritään edistämään työyhteisöjen monimuotoisuutta, opiskelijoiden kiinnittymistä lappilaisiin yrityksiin sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja Lapin kohtaanto-ongelman ratkaisemista. Ryhmähankkeen toteuttajat ovat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmähankkeessa toteutetaan neljä työpakettia (toteuttajat suluissa):

1. Edistetään kahdensuuntaisia siirtymiä kehittämällä jatkuvan oppimisen mahdollistavia koulutusrakenteita saavutettavuus ja yhdenvertaisuus huomioiden
Pilotti 1. Kahdensuuntaiset siirtymät valmentavasta koulutuksesta ammatillisiin opintoihin (PPO, REDU)
Pilotti 2. Kahdensuuntaiset siirtymät ammatillisella toisella asteella sekä toisen asteen ja AMK:n välillä (kaikki toteuttajat)

2. Suunnitellaan ja pilotoidaan yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja opiskelijan tavoitteiden mukaisesti työllistymisen ja kohtaannon edistämiseksi
Pilotti 1. Opintojen mahdollistaminen ja työllistymisen edistäminen kotipaikkakunnalla (Lappia)
Pilotti 2. Opintojen aikainen tuki opiskelijalle ja opiskelua tukevien prosessien kehittäminen (kaikki toteuttajat)

3. Tehostetaan työelämässä tapahtuvaa oppimista
Pilotti 1. Digitalisaation hyödyntäminen työpaikoilla (Lapin AMK, Lappia, PPO, REDU)
Pilotti 2. Ohjausosaamisen kehittäminen työpaikoilla (kaikki toteuttajat)

4. Yhteiskehittäminen, viestintä ja tulosten jalkauttaminen (kaikki toteuttajat)

Hanke on osa Lapin sosiaalinen kädenjälki -hankeperhettä.

Hanketta toteuttavat: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (päätoteuttaja), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Lapin AMK, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta sekä Peräpohjolan Opisto
Yhteyshenkilö: Anna Manninen