You are currently viewing Seksuaalineuvoja auttaa ihmisiä lämpimästi henkilökohtaisissa asioissa – Mikä seksuaalineuvojan työssä on tärkeää?

Seksuaalineuvoja auttaa ihmisiä lämpimästi henkilökohtaisissa asioissa – Mikä seksuaalineuvojan työssä on tärkeää?

 • Artikkeli julkaistu:27 kesäkuun, 2022

Seksuaalineuvonnan kysyntä on kasvanut yhteiskunnassamme vuosi vuodelta. Kysynnän kasvu on luonnollista seurausta seksuaalineuvonnan tarjonnan lisääntymisestä, mutta suosion syynä on myös se, että ihmiset ovat tänä päivänä avoimempia ja rohkeampia puhumaan omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Seksuaalisuuteen ei siis liity enää yhtä paljon häpeän ja salailun tunteita kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten.

Myös sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa käytävä julkinen, seksuaalisuuteen liittyvä keskustelu on vaikuttanut seksuaalineuvonnan kysynnän kasvuun. Julkinen keskustelu on kuitenkin siinä mielessä kaksiteräinen miekka, että se palvelee seksuaalisuuteen liittyviä aiheita niin hyvässä kuin pahassa. Mediassa tarjotaan ihmisille asianmukaista tietoa ja kannustetaan ajattelemaan omaa seksuaalisuutta avoimesti ja häpeilemättä, mutta toisaalta etenkin somen puolelta saatetaan omaksua myös virheellistä tietoa sekä vääristyneitä ajatusmalleja esimerkiksi oman kehon hyväksymisestä ja siitä, millaista seksin pitäisi olla.

Seksuaalineuvojakoulutuksessa käsitellään laajasti seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja harjoitellaan, miten näiden asioiden kanssa painivia ihmisiä tulisi kohdata. Seksuaalisuus koostuu valtavasta määrästä eri tekijöitä, joista muutamina esimerkkeinä voidaan mainita seksuaalisuuden kehitys, seksuaalinen suuntautuminen, identiteetti, sairauksien ja vammaisuuden vaikutukset, erilaiset mieltymykset, nautinto ja kehoon suhtautuminen.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiudet rohkaista ihmisiä keskustelemaan sekä auttaa heitä myönteisen ja luottamuksellisen suhteen luomisessa omaan itseensä ja seksuaalisuuteensa.

Koulutus antaa monipuolisen avainnipun seksielämän lukkoihin

Seksuaalineuvojan koulutus on ammatillinen lisäkoulutus, joka antaa lisää pätevyyttä opiskelijoiden työhön. Koulutuksen vaatimuksena on terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan perustutkinto, eli opiskelijat ovat jo valmiiksi ammattilaisia, kuten esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitajia, kätilöitä, sosionomeja, opettajia, lääkäreitä, psykologeja ja vaikkapa pappeja.

Esimerkiksi sairaanhoitaja tai sosionomi voi ottaa koulutuksen myötä seksuaalisuuden huomioon luonnollisena osana työtään – tarkoituksena olisikin, että seksuaalisuutta ei tarvitsisi käsitellä esimerkiksi kasvatuksessa tai hoitoalalla kaikesta muusta ihmisen toiminnasta erillisenä piirteenä vaan keskeisenä osana kokonaisuutta.

Koulutus on suurelta osin lähiopetusta, ja luennoilla sekä ryhmätyöskentelyssä käsitellään eri teemoja seksuaalisuuteen liittyen. Opiskelijoilla on ammattilaisina tietotaitoa ja kokemusta omilta aloiltaan, ja he voivat eri taustoillaan hyödyntää toistensa osaamista koulutuksessa ja rikastuttaa ryhmässä oppimista. Opiskelijat voivat tuoda koulutukseen omia kokemuksiaan asiakaskohtaamisista, ja niiden pohjalta harjoitellaan, miten seksuaalisuuteen liittyvistä asioista keskustellaan ja miten ihmisiä missäkin tilanteessa kohdataan. Koulutuksen etänä suoritettavilla välijaksoilla on myös vertaisryhmiä, minkä lisäksi opiskeluun kuuluu myös luettavaa ja muuta kirjallista työtä.

Seksuaalineuvojan koulutus

 • antaa ammatillisena lisäkoulutuksena lisää pätevyyttä moneen terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan työhön
 • sisältää luentoja ja ryhmätyöskentelyä, jossa opiskelijat voivat tuoda esiin kokemuksiaan omilta aloiltaan
 • painottaa seksuaalisuutta keskeisenä ja luonnollisena osana ihmisyyttä

Millaisia tehtäviä seksuaalineuvojan työhön kuuluu?

Seksuaalineuvojan työ on siis suurelta osin ihmisten kohtaamista, eli neuvontaan tulee sekä yksilöitä ja pariskuntia juttelemaan asioistaan. Työssä rohkaistaan ihmisiä puhumaan henkilökohtaisista ongelmistaan, annetaan lupa käsitellä ja avata monimuotoisia asioita ja tarjotaan erityisohjeita, miten millaisissakin pulmissa voi toimia.

Neuvontaan voi tulla myös pohtimaan esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen tai identiteettiin liittyviä kysymyksiä, ja ammattilaisen tehtävänä on tukea ja tarjota ihmisille lisää tietoa aiheista. Ammattilaisen neuvontaan meneminen onkin myös siitä syystä tärkeää, että asiantuntija voi oikaista vääriä uskomuksia ja tarjota faktatietoa seksuaalisuuden osa-alueista.

Riippuu paljon työstä, kuinka paljon seksuaalineuvontaa tarvitaan – esimerkiksi kätilö voi tehdä työssään jatkuvasti seksuaalisuuteen liittyvää neuvontatyötä, kun taas kasvatusalan ihmiset voivat hyödyntää taitojaan vaikkapa ryhmätilanteissa sopivin väliajoin.

Seksuaalineuvojan työtehtäviin kuuluu

 • niin yksilöiden, parien kuin ryhmienkin kohtaamista eri tilanteissa
 • keskusteluun rohkaisua ja tiedon jakamista
 • tukemista esimerkiksi suuntautumiseen ja identiteettiin liittyvissä pohdinnoissa

Missä tilanteissa ihmiset tulevat seksuaalineuvontaan?

Tyypillisiä syitä seksuaalineuvonnan vastaanotolle saapumiselle ovat esimerkiksi seksuaali-identiteetin miettiminen, haluttomuus, seksielämän parantaminen, orgasmivaikeudet ja erektiohäiriöt, vaihdevuodet, häpeän tunteet sekä uskottomuuteen liittyvät asiat. Kyseessä on siis runsas ja monipuolinen joukko hyvin arkisia asioita, joihin tullaan hakemaan tukea ammattilaiselta. Usein ihmiset myös puhuvat ammattilaisen kanssa helpommin sellaisia asioita, joista ei tule oman puolison kanssa keskusteltua.

THL:n suosituksen mukaan jokaisessa terveyskeskuksessa tulisi olla seksuaalineuvoja ja keskussairaalatasoisessa yksikössä seksuaaliterapeutti. Monessakin sairaalassa on olemassa seksuaalineuvonnan poliklinikoita, joihin lääkärit voivat lähettää potilaita seksuaalineuvojan vastaanotolle. Lähete voi tulla saman sairaalan osastolta, kuten kirurgiselta osastolta esimerkiksi gynekologisten leikkausten jälkeen tai sisätautien osastolta sydämeen liittyvien toimenpiteiden jälkeen. Usein gynekologit ja urologit lähettävätkin potilaita seksuaalineuvontaan esimerkiksi erektiohäiriöiden tai leikkausten jälkeisten kehonkuvan muutosten myötä.

Neuvonnan kautta ihmisille tulee usein kokemus siitä, ettei asian kanssa ole yksin – muillakin on samankaltaisia ongelmia, näistä asioista voi ja kannattaa puhua ja niihin löytyy apua. Yksi merkittävä hyöty on lisäksi se, että neuvontaan tulevat pariskunnat oppivat puhumaan myös keskenään ja kuulemaan toisiaan.

Syitä seksuaalineuvontaan saapumiselle ovat

 • hyvin arkiset asiat, kuten esimerkiksi nautinnon puuttuminen, oman kehon hyväksymisen vaikeus tai seksuaalisten toimintojen häiriöt
 • kysymykset ja pohdinnat omaan seksuaalisuuteen liittyen
 • myös esimerkiksi lääketieteelliset toimenpiteet, kuten leikkaukset tai kehon muutokset

Millaisille ihmisille seksuaalineuvojan ammatti sopii?

Seksuaalineuvojan työ sopii hyvin kaikille sellaisille ihmisille, jotka tekevät läheisesti toisten ihmisten kanssa töitä ja kohtaavat näitä mielellään joka päivä.

Työssä edellytyksenä on myös kiinnostus seksuaalisuutta kohtaan, rohkeus puhua hyvin henkilökohtaisista asioista sekä se, että ammattilainen tuntee myös itsensä ja on sinut oman seksuaalisuutensa kanssa. Ulkopuolinen ei voi koskaan tietää, minkä asian kanssa ihminen seksuaalineuvojan eteen tulee, ja mikäli neuvojalla itsellään on käsittelemättömiä asioita seksuaalisuuteen liittyen, voi olla hankalaa kuunnella asiakasta, jos käsittelyssä on samantyylisiä ongelmia.

Seksuaalineuvojan työ tarjoaa seksin ilosanoman levittämisen lisäksi hienoja kokemuksia niin yksilöiden kuin parienkin kanssa työskentelystä. Useiden ihmisten kanssa tehdään pitkäjänteistä työtä jopa vuosien ajan, ja on hieno nähdä, kun työ kantaa hedelmää ja tarjotusta neuvonnasta on konkreettista apua. On tärkeää muistaa, että seksuaalisuus on osa ihmistä – eikä suinkaan piiloteltava osa. Seksuaalisuutta ei siis kannata jättää huomiotta.

Lue seuraavat vinkit, jos seksuaalineuvojan työ kiinnostaa!

 • Seksuaalineuvojan työssä etuna on kiinnostus ihmiseen ja seksuaalisuuteen
 • Työssä ollaan läheisesti ihmisten kanssa, eli lämmin ja tukeva vuorovaikutus on todella tärkeää
 • Neuvojalla kannattaa olla selkeä tuntemus omasta itsestään ja seksuaalisuudestaan
 • Omat kokemukset ihmissuhteista sekä parisuhteista tukevat työtä huomattavasti