You are currently viewing Tulevaisuuden taidot kasvatus- ja ohjausalalla: Digiohjauksen rooli koulunkäynninohjaajan työssä

Tulevaisuuden taidot kasvatus- ja ohjausalalla: Digiohjauksen rooli koulunkäynninohjaajan työssä

  • Artikkeli julkaistu:22 elokuun, 2023

Peräpohjolan Opistolla on jatkuva haku kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto-opintoihin (150 osp). Opiskelija valmistuu koulunkäynnin ohjaajaksi. Koulutuksessa syvennytään myös digiohjaukseen, mutta mitä se tarkoittaa. Tässä blogikirjoituksessa aukaistaan digiohjaajakoulutusta ja sen merkitystä.

Digitaidot tukevat tulevaisuuden yhteiskunnassa pärjäämistä

Yhteiskunnan digitalisoituminen on jo vuosien ajan ollut Suomessa arkipäivää. Esimerkiksi töiden, palveluiden ja opiskelun sähköistymistä voidaan kutsua jatkuvasti piteneväksi digiloikaksi. Suomalaiset pikkulapsista lähtien käyttävät tottuneesti erilaisia digitaalisia laitteita, ja tietoa on saatavilla helpommin ja nopeammin kuin koskaan.

Lapset ja nuoret osaavat tänä päivänä tunnetusti käyttää erinomaisesti älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita, ja netti sekä somealustat ovat useimmille tuttuja. Vaikka nuoret digitaiturit luovivat intuitiivisesti eri kanavissa, on ymmärrettävä, että digitaidot käsittävät muutakin kuin sovellusten selailua ja kuvien julkaisua.

Digitaidoista on tullut yksi kansalaistaidoista, ja kaikki ihmiset tarvitsevat niitä ikäluokasta riippumatta. Luonnollisesti myös digitaitojen koulutustarve kasvaa jatkuvasti, ja siinä lapsia, nuoria ja vanhempiakin ihmisiä auttavat digiohjaajat.

Millaiset digitaidot ovat nuorille tänä päivänä tärkeitä?

Digiohjauksen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on digiturvataidot, jotka auttavat kokemattomia digimaailmassa liikkujia käsittelemään monipuolisesti digitaalisten ympäristöjen erilaisia sisältöjä sekä tarkastelemaan verkossa kohtaamiansa asioita kriittisesti. Digiturvataitojen myötä nuoret ymmärtävät, mitä netissä kannattaa – ja ei kannata – julkaista, ja mitkä asiat on syytä omaksua tietyllä varauksella.

Digitaalisen maailman laajeneminen osaksi jokapäiväistä arkeamme on laajentanut samalla lukutaidon käsitettä. Puhutaan kriittisestä digitaalisesta lukutaidosta, joka on esimerkiksi kykyä arvioida nettimateriaalia ja niiden luotettavuutta sekä ymmärrystä siitä, mitä itsestä kannattaa kertoa sosiaalisessa mediassa.

Kriittinen digitaalinen lukutaito nivoutuu osaksi Opetushallituksen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisemia digitaalisen osaamisen kuvauksia. Digitaalinen osaaminen on jäsennetty Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman mukaan kolmeen kategoriaan: medialukutaitoon, tieto- ja viestintäteknologiseen (TVT) osaamiseen ja ohjelmointiosaamiseen. Näiden osa-alueiden ympärille rakentuu peruskouluajan digipolku, jonka varrella opiskelijat kasvavat ja oppivat pärjäämään digitalisoituneessa yhteiskunnassamme.

Nettiin kuka tahansa voi tunnetusti kirjoittaa mitä tahansa, minkä vuoksi fiktiota erehdytään usein pitämään faktana. Kriittisen digitaalisen lukutaidon omaksuttuaan nuoret osaavat hakea tietoa ja arvioida erilaisia nettitekstejä sekä niiden luotettavuutta. Lisäksi he käsittävät paremmin, millaisia asioita itsestä ja muista kannattaa verkkomaailmassa viestiä ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä milläkin alustalla on.

Vastuullisesti ja laadukkaasti digiympäristöissä toimimiselle on vielä oma terminsä: digihyvinvointi. Mitä varmemmin nuori hallitsee omat digiturvataitonsa ja kriittisen digitaalisen lukutaidon, sitä paremmat edellytykset hänellä on toimia turvallisesti eri digialustoilla. Näin nuori ei päädy esimerkiksi sivustoille, jotka saattavat aiheuttaa ahdistusta.

Digitaidot kuuluvat tänä päivänä jokaisen ohjaajan työkalupakkiin

Digiohjaajakoulutus on mainio esimerkki ohjaajan roolin konkretisoinnista oppilaitoksissa. Koulutuksen opiskelijat suorittavat kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, ja valmistuvilla ohjaajilla on merkittävä tehtävä opiskelijan ohjaamisessa ruohonjuuritasolla oikealle polulle omalla tietämyksellään ja ohjaustaidoillaan.

Vaikka digiohjaajan ammattinimikettä ei varsinaisesti ole määritelty, tänä päivänä käytännössä kaikista ohjaajista voidaan puhua digiohjaajina – kaikki valtakunnallisella tasolla työllistyvät ohjaajat hyödyntävät erilaisia digilaitteita töissään lähes päivittäin. Alueellisista eroista huolimatta kaikkialla eletään hyvin pitkälti digitalisaation valtaamassa ympäristössä.

Digitaitojen painotuksen osalta koulutuksessa perehdytään siihen, miten digitaidoilla voidaan edistää ohjaustyötä ja oppimista. Millaisia laitteita, sovelluksia, välineitä ja menetelmiä ohjaustyössä käytetään, ja kuinka niitä voidaan hyödyntää parhaiten niin paikan päällä kuin etäopetuksessakin? Tavoitteena on, että kaikki ohjattavat osaavat ohjauksen myötä käyttää turvallisesti oikeita digitaalisia alustoja oikeilla tavoilla.

Välineet tieto- ja viestintäteknologian hallitsemiseen sekä opettajan työparina työskentelyyn

Koulutuksen painotuksen myötä syvennytään koulunkäynninohjaajan työtehtävissä vaadittaviin digitaitoihin. Teemaa lähestytään koulutuksen aikana kahdesta näkökulmasta:

Tieto- ja viestintäteknologia koulunkäynninohjaajan työkaluna

Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa käytettäviin digitaalisiin oppimisympäristöihin ja siihen, miten opiskelijoita tuetaan niiden käytössä. Lisäksi käsittelyn kohteena ovat tieto- ja viestintäteknologian laitteet sekä sovellukset lasten ja nuorten oppimisen tukemisen ja eriyttämisen keinona.

Digiohjaaja opettajan työparina

Digiohjaajakoulutuksen toinen tavoite on tarjota ohjaajaopiskelijoille valmiudet toimia opettajan työparina TVT-osaamisen alueella. Tämä sisältää muun muassa vastuullisen ja turvallisen TVT-teknologian hyödyntämistä, omien tuotosten toteuttamista sekä tiedonhallinnan ja digityöskentelyn monipuolista tukemista.

Jaottelun molempiin osiin liittyy vahvasti se, että ohjattavat osaavat hallita laitteita ja ymmärtää niiden toimintaa mutta käsittää samalla tuotostensa merkityksen. Ohjaaja on tärkeässä roolissa siinä, että ohjattavat osaavat tulkita esimerkiksi lähteitä oikein ja pitää omasta digiturvastaan jatkuvaa huolta.

Digiohjaajakoulutuksen vaivaton puoli opiskelijoiden näkökulmasta on, että osallistuminen ei ole paikasta riippuvaista, sillä koulutus järjestetään etänä. Jo koulutuksen aikana käytetään monipuolisesti Googlen ja Microsoftin alustoja, ja opiskelijat voivat kerryttää kokemustaan laajasti erilaisista ohjelmista, ympäristöistä, sovelluksista ja oppimispeleistä.

Miksi digiohjaajakoulutukseen kannattaa hakea?

Digiohjaajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat tehdä ohjaustyötä eri-ikäisten ihmisten parissa. Painotus antaa bonuksena kasan konkreettisia keinoja vastata tulevaisuuden digitalisoituvan työelämän vaatimuksiin.

Alkava koulutus on Peräpohjolan Opiston kolmas, ja kaksi edellistä ryhmää ovat olleet hyvin heterogeenisiä – osallistujien kokemuksen määrä vaihtelee hyvin paljon, ja kaikilla taitotasoilla on mahdollisuus oppia uutta. Opiskelijat ovat saaneet palautteen perusteella aidosti konkreettisia taitoja ja menetelmiä omaan arkeensa ja työhönsä. Digitalisaation positiivinen puoli on siis oivallettu, ja siten on voitu todeta, että digitaitojen opettelun ei tarvitse olla ylimääräinen velvollisuus vaan mahdollisuus tukea konkreettisesti arkea.

Aiemmille koulutuksille tyypillisiä ovat olleet myös antoisat keskustelut, joissa opiskelijat ovat päässeet pohtimaan asioita yhdessä ja ohjaamaan myös toinen toistaan. Koulutus takaa taatusti hienoja harjoitushetkiä, kun aletaan esimerkiksi miettiä, kuinka digiohjaus onnistuu käytännössä hybridimallissa tai etänä tai onko digilaite itse harjoittelun kohteena vai ohjauksen hyödyntämisvälineenä.

Aivan kaikkea ei tietenkään voida opettaa, minkä vuoksi koulutuksessa harjoitellaan erilaisia tapoja hankkia tarvittavaa lisätietoa ja -taitoa. Tarkoitus ei siis ole hallita kaikkea, sillä digitaidoissa ei olla koskaan valmiita – digitaitojen päivitys vaatiikin jatkuvaa uuden oppimista ja halua kehittyä.

Digi-sana saattaa joskus säikäyttää etenkin perinteisiin kyniin ja papereihin tottuneet ihmiset, ja jotkut saattavat kokea digitalisaation leviämisen hallitsemattomana ja jatkuvaa uuden opettelua vaativana ilmiönä. Totuus kuitenkin on, että me kaikki elämme digitalisaation aikakautta. On siis aika ymmärtää, että taidot digitaalisten ohjelmistojen ja laitteiden käyttöön ja vastuulliseen verkkoselailuun todennäköisesti vain helpottavat elämää.

Koulutukseen on jatkuva haku. Lisätietoa koulutuksesta löytyy täältä.