Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynninohjaaja (Digiohjaaja),
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Koulutus valmistaa toimimaan ohjaajana niin lähiopetuksena kuin myös etäopetuksena järjestettävässä koulutuksessa.

Mitä on digiohjaus?
Koulutuksen aikana syvennytään verkkopedagogiikan menetelmiin, toimintaympäristöihin ja välineisiin, jonka kautta opiskelija saa tämän päivän koulumaailmassa tarvittavan digiosaamisen. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet digiohjaajan työtehtäviin erityisesti perus- ja ammatilliseen koulutukseen.

Näin haet koulutukseen

Voit hakea koulutukseen  jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. 

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala (150 osp)

Koulutuksen aikana suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen osaamisalalta, painotuksena digiohjaus.  Koulutuksessa opitaan ohjaamaan sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistamaan työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukemaan heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Koulutus valmistaa toimimaan ohjaajana niin lähiopetuksena kuin myös etäopetuksena järjestettävässä koulutuksessa perusopetuksesta toiselle asteelle. 

Koulutuksen painotuksena on digiohjaus, jonka myötä syvennytään monipuolisesti koulunkäynninohjaajan työtehtävissä vaadittaviin digitaitoihin.  Teemaa lähestytään koulutuksen aikana kahdesta näkökulmasta:

1) Tieto- ja viestintäteknologia koulunkäynninohjaajan työkaluna:

 • Perustiedot- ja taidot perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa käytettävistä digitaalisista oppimisympäristöistä ja opiskelijoiden tukeminen niiden käytössä
 • Tieto- ja viestintäteknologian välineet ja sovellukset oppimisen tukemisen ja eriyttämisen välineenä

2) Digiohjaaja opettajan työparina:

 • Valmiudet toimia opettajan työparina perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatun laaja-alaisen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen alueella
 • Vastuullinen, turvallinen ja ergonominen tieto- ja viestintäteknologian käyttö
 • Omien tuotosten toteuttaminen
 • Valmiudet tukea opiskelijoita / oppilaita tiedonhallinnassa, tutkivassa- ja luovassa työskentelyssä sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä vuorovaikutusta ja verkostoitumista edistävässä toiminnassa

Koulutuksessa huomioidaan uudet lukutaidot-kehittämisohjelman tavoitteet, joita on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot- kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia- kehittämisohjelmaa (2020–2022).


Tutkinnon laajuus 150 osaamispistettä (osp) koostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat 20 osp

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala 110 osp:

Pakolliset tutkinnon osat 80 osp

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp
 • Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus 30 osp

Ohjauksen osaamisala / valinnaiset tutkinnon osat 50-100 osp:

 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä 50 osp
 • Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus 50 osp
 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 20-80 osp

 • Digiohjaaja oppimisen tukijana 20 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa 10 osp
 • Etsivässä työssä toimiminen 20 osp
 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaaminen, 10 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-30 osp
 • Tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon samasta tai toisesta osaamisalasta 30-50 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-30 osp

Ohjauksen osaamisalaan ei oteta uusia opiskelijoita tällä hetkellä.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat; valitaan kaksi kolmesta

 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp
 • Osaamisen ja työllisyyden ohjaus, 50 osp
 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 30 osp

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
 • Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp
 • Kulttuurien moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
 • Kokemusasiantuntija ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaaminen, 10 osp
Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat, osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Kasvatus- ja ohjausalan perus- ja ammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä (OPH-5-2018). 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus