You are currently viewing Välineitä suomen kielen ja kulttuurin opettamiseen avoimen yliopiston kautta

Välineitä suomen kielen ja kulttuurin opettamiseen avoimen yliopiston kautta

  • Artikkeli julkaistu:9 elokuun, 2023

Suomalainen yhteiskunta muuttuu jatkuvasti monikielisemmäksi ja -kulttuurisemmaksi, mikä näkyy päivittäin valtakunnallisesti niin katukuvassa, työmaailmassa kuin koulun penkeilläkin.

Eräs tärkeä tekijä Suomessa viihtymisessä ja pärjäämisessä on suomen kielen taito ja kulttuurimme ymmärtäminen, ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten lisääntyminen kasvattaa luonnollisesti tarvetta myös kielemme ja kulttuurimme opettajille.

Peräpohjolan Opisto tarjoaa syksyllä avoimen yliopiston kautta S2- eli Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä -opintoja yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston perusopetuksen kanssa.

Tavoitteena on, että S2-perusopinnot suoritettuaan opiskelijat

  • tunnistavat suomen kielen ominaispiirteet ja osaavat tarkastella suomea myös vieraan kielen näkökulmasta
  • tuntevat kielen opettamisen perusteet ja kykenevät opettamaan suomea henkilöille, joille se ei ole äidinkieli
  • tiedostavat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

Oman osaamisen ja pätevyyden täydentämistä tai uutta inspiraatiota

Avoimen yliopiston S2-opintojen kautta lisätään opiskelijoiden valmiuksia työhön sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät puhu tai kirjoita äidinkielenään suomea. Suomea vieraana kielenä opiskelevien ihmisten kielitaidon taso luonnollisesti vaihtelee hyvinkin paljon, ja opinnot tarjoavat kattavasti välineitä eritasoisten kielenoppijoiden opetukseen.

Opinnot ovat suunnattu hyvin laajalle kohderyhmälle. S2-opinnot voivat olla aiempia yliopisto-opintoja täydentävä sivuainekokonaisuus tai uusi opetettava aine äidinkielenopettajille, vieraiden kielten tai muiden aineiden opettajille ja luokanopettajille. Lisäksi S2-opinnoista on hyötyä esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille, koulunkäynninohjaajille ja kaikille, jotka työskentelevät paljon maahanmuuttajien kanssa.

Kohderyhmä ei kuitenkaan rajoitu pelkästään opetusalan ammattilaisiin, vaan opinnot sopivat hienosti ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita opetusalasta tai eivät välttämättä vielä tiedä, mitä haluavat opiskella. Olennaista onkin, että kuka tahansa voi saada S2-opinnoista kipinän hakeutua opettajaksi tai ohjaajaksi ja suunnitella tulevaisuuttaan niiden kautta.

Opinnot joustavasti oman aikataulun mukaan

S2-opintokokonaisuus järjestetään avoimen yliopiston kautta monimuoto-opetuksena yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Opinnot suoritetaan etäopetuksena, ja opiskelijat voivat suorittaa kursseja joustavasti omaan tahtiin. Kurssitarjonta koostuu sekä pakollisista että valinnaisista kursseista, ja suoritustapoihin lukeutuvat esimerkiksi verkkokurssit, oppimistehtävät ja kirjallisuustentit, joista opiskelijat voivat valita itselleen sopivimmat.

Kurssien sisällöissä perehdytään kattavasti siihen, millainen kieli suomi on vieraskielisen oppijan näkökulmasta ja millaista on kielitietoinen ja toiminnallinen opetus, joka on maahanmuuttajien kanssa työskennellessä keskeisessä roolissa. Lisäksi kursseilla käsitellään kulttuurien merkitystä ihmisten välisessä viestinnässä sekä paneudutaan S2-oppijan arviointiin ja osaamisen monipuoliseen tukemiseen.

Miksi avoimen yliopiston S2-opintoihin kannattaa hakea Peräpohjolan Opistolle?

  • Yhteiskunta muuttuu monikielisemmäksi ja -kulttuurisemmaksi jatkuvasti, ja se on nähtävissä ympäri Suomen.
  • S2-opettajille on kysyntää eri-ikäisten kielenoppijoiden opetuksessa koko koulutusjärjestelmän skaalalla, eikä tuo kysyntä liene häviämässä tulevaisuudessa.
  • Peräpohjolan Opiston reitti S2-opettajaksi on joustava ja vaivaton, ja kukin voi edetä sitä omaan aikatauluunsa sopivalla tahdilla.
  • Opinnot tuovat ammattilaisille kattavampaa osaamista sekä tarjoavat samalla myös erilaisia ja uusia näkökulmia sekä omaan työhön että yhteiskuntaan kokonaisuutena.
  • S2-opinnot eivät ole tarkoitettu pelkästään jo opetusalalla työskenteleville, vaan ne sopivat kaikille, joiden tulevaisuudensuunnitelmat ovat auki ja kiinnostusta opetusalalle löytyy.

Lisätietoa koulutuksesta.