Avoimen yliopiston opinnot

Suorita opinnot joustavasti verkossa

Peräpohjolan Opisto järjestää syksyllä 2023:

 • Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä -opintokokonaisuus 30 op Itä-Suomen avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena

Näin haet koulutukseen

Avoimen yliopiston opinnot käynnissä.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan ohjattuina verkko-opintoina. Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan yliopistoissa tarjottavaa opetusta ja opetus on integroitu Oulun avoimen yliopiston opetukseen.

Mikäli toimit tällä hetkellä esim. varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävissä, kasvatustieteen perusopinnot ovat yksi väyläsi varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin.  Tutustu koulutukseen: 1000+ Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi

Opinnot sopivat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Katso tästä opintojen aloituksen infokirje >>Kasvatustieteen perusopinnot

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä.

Kokonaisuuden opintojaksot:

– Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op
– Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
– Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op
– Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op
– Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op

Lisätietoja opinnoista Oulun yliopiston kasvatustieteen sivustolta

Katso tästä opintojen aloituksen infokirje >> Kasvatustieteen perusopinnot

24.8.2022 klo 18-19 Kasvatustieteen perusopintojen infotilaisuus opiskelijoille verkossa (Oulun yliopiston järjestämä)

Aikataulut opintojaksoittain lukuvuoden 2022-2023 opintoihin:

 • Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 1.9.-6.11.2022
 • Kasvu, kehitys ja oppiminen 24.10.-18.12.2022
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 7.12.2022-12.2.2023
 • Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 7.2.-16.4.2023
 • Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 29.3.-28.5.2023
Opintojaksojen luennot toteutetaan verkkoluentoina ja niistä on saatavana myös tallenteet.
Opinnot on mahdollista suorittaa kevään osalta nopeutettuna, mikäli kokonaisuus tulee olla suoritettuna ennen yhteishakua.
 
Aikataulut opintojaksoittain lukuvuoden 2023-2024 opintoihin:
 • Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, 5 op: 31.8. – 5.11.2023
 • Kasvu, kehitys ja oppiminen, 5 op: 30.10. – 31.12.2023
 • Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus, 5 op: 27.11.2023 – 7.1.2024
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit, 5 op: 9.1. – 31.3.2024
 • Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät, 5 op: 11.3. – 12.5.2024

Opintokokonaisuuden hinta on 475 euroa.

Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Voit vähentää verotuksessa itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta. Lisätietoja

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti, mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Koko opintokokonaisuuden ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (20.8.2023) saakka. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) 30 op

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustutaan kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä.
 
Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan yliopistoissa tarjottavaa opetusta. Opetus on integroitu Itä-Suomen yliopiston perusopetukseen ja aikataulutetut opintojaksot sisältävät vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opintokokonaisuuden voi suorittaa monimuoto-opiskeluna, suoritustapoina on mm. verkkokursseja, moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä kirjallisuustenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä tai exam-tentteinä. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Kaikki opintojaksot on mahdollista suorittaa verkossa.
 

Opinnot sopivat hyvin ammatillisen osaamisen kehittämiseen. S2-sivuainekokonaisuus on tarkoitettu äidinkielenopettajille, kielten- ja aineenopettajille, luokanopettajille ja muille opetusalalla työskenteleville sekä niille, jotka aikovat opetusalalle. Myös vieraiden kielten opettajat,
luokanopettajat, erityisopettajat sekä maahanmuuttajien kouluttajat hyötyvät S2-opinnoista. 

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
 • osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistaa suomen kielen ominaispiirteet
 • tiedostaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
 • on saanut valmiuksia opettaa suomea henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Opinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa. 

Katso tästä opintojen aloituksen infokirje >> S2-perusopinnot

S2-perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot:

 • Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op
 • Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op

Lisäksi valitaan kaksi seuraavista:

 • Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op
 • Harjoittelu 5 op
 • S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op

Opinnot alkavat 1.9.2023.

Opintokokonaisuuden opintojaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Opintojaksoilla Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op sekä S2-oppijan osaamisen arviointi ja oppimisen tukeminen 5 op on aikataulutettua opetusta seuraavasti:

Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op:

 • Kurssi toteutetaan 11.09.2023 – 27.11.2023. Kurssilla on luentoja sekä harjoituksia. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi syksyllä 2023. Tarkempaa tietoa aikatauluista

S2-oppijan osaamisen arviointi ja oppimisen tukeminen 5 op

Muut kurssit opiskelija voi suorittaa haluamassaan aikataulussa verkossa.

Kaikki kurssiaikataulut pääset näkemään Itä-Suomen yliopiston Peppi-oppaasta

Opintokokonaisuuden hinta on 390 euroa.

Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Voit vähentää verotuksessa itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta. Lisätietoja

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti, mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Koko opintokokonaisuuden ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (20.8.2023) saakka. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.