Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tekee ihmissuhdetyötä, joka edellyttää hyvää tietämystä ihmisen kasvusta, kehityksestä, elämänkaaresta, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä kulttuurista ja yhteiskunnan rakenteista. Nuoriso- ja yhteisöohjaus on eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten parissa tehtävää ohjaus-, opastus- ja tukityötä. Tutkinto antaa sinulle pätevyyden toimia mm. kaupungin/kunnan nuorisotoimessa, etsivässä nuorisotyössä ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden parissa.

Näin haet koulutukseen

Voit hakea koulutukseen joko keväällä yhteishaun kautta tai jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan. Yhteishaussa hakevat peruskoulun, lukion päättäneet tai keskeyttäneet ja vailla ammatillista tutkintoa olevat.

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, päähakuväyläsi on jatkuva haku.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Nuoriso-ohjaaja/yhteisöohjaaja voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa:

 • kaupungin/kunnan nuorisotoimi
 • liikuntatoimi
 • erilaiset hankkeet
 • koulu
 • iltapäiväkerhotoiminta
 • tyttöjen- tai poikien talo
 • hiihtokeskus
 • työpaja tai työvoimalasäätiö
 • järjestö
 • etsivä nuorisotyö
 • vastaanottokeskus
 • lastensuojelulaitos
 • asuntola
 • nuorisokeskus
 • seurakunta
 • matkailupalveluyritykset
 • nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Nuoriso- ja yhteisöalan ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Hän osaa ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa sekä järjestää tavoitteellista ja elämyksiä tuottavaa toimintaa kaikenikäisille, mutta erityisesti nuorille. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja hallitsee ryhmien ohjaamisen ja osaa työssään rakentaa luottamuksellisia sosiaalisia ja toiminnallisia verkostoja sekä tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua.

Kasvatus- ja ohjausalan perus- ja ammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä (OPH-5-2018). 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijana sinun on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.

Lasten kanssa toimivalle opiskelijalle rikostaustaote on ilmainen.

Lisätiedot ja sähköinen asiointi: Oikeusrekisterikeskus