Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Kiinnostaako sinua käytännönläheinen koulutus, jossa opit ohjaamaan, kohtaamaan ja innostamaan ihmisiä? Nuoriso- ja yhteisöohjaus on eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten parissa tehtävää ohjaus-, opastus- ja tukityötä.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, lastensuojelun, iltapäiväkerhotoiminnan, etsivän nuorisotyön tai ikääntyvien ohjauksen tehtävissä sekä erilaisissa projekteissa ja järjestötoiminnassa. 

Kasvatus- ja ohjausalalla tarvitaan positiivisuutta ja luovuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Lisäksi tehtävissä korostuvat vastuullisuus ja luotettavuus.

Näin haet koulutukseen

Voit hakea koulutukseen joko keväällä yhteishaun kautta tai jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan.

Yhteishaussa hakevat peruskoulun, lukion päättäneet tai keskeyttäneet ja vailla ammatillista tutkintoa olevat.

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, päähakuväyläsi on jatkuva haku.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Nuoriso-ohjaaja/yhteisöohjaaja voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa:

 • kaupungin/kunnan nuorisotoimi
 • liikuntatoimi
 • erilaiset hankkeet
 • koulu
 • iltapäiväkerhotoiminta
 • tyttöjen- tai poikien talo
 • hiihtokeskus
 • työpaja tai työvoimalasäätiö
 • järjestö
 • etsivä nuorisotyö
 • vastaanottokeskus
 • lastensuojelulaitos
 • asuntola
 • nuorisokeskus
 • seurakunta
 • matkailupalveluyritykset
 • nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
 • ikääntyvien ohjaus

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS:n) mukaisesti. Keskimäärin opiskelu kestää peruskoulupohjalta noin 2,5-3 vuotta ja aikuisilla 2 vuotta.

Nuoriso- ja yhteisöalan ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Hän osaa ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa sekä järjestää tavoitteellista ja elämyksiä tuottavaa toimintaa kaikenikäisille, mutta erityisesti nuorille. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja hallitsee ryhmien ohjaamisen ja osaa työssään rakentaa luottamuksellisia sosiaalisia ja toiminnallisia verkostoja sekä tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua.

Kasvatus- ja ohjausalan perus- ja ammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä (OPH-5-2018). 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijana sinun on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote.

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.

Lasten kanssa toimivalle opiskelijalle rikostaustaote on ilmainen.

Lisätiedot ja sähköinen asiointi: Oikeusrekisterikeskus 

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.