You are currently viewing Edistystä digitaitoihin: DigiDigi-hanke vahvisti digiosaamista sekä innosti digitalisuuden hyödyntämiseen
Digitaaliset ohjelmat ja peli, kuten Näppistaituri ja EkaPeli, toimivat hyvin eriyttämisessä aikuisten perusopetuksessa. Opiskelijat saivat edetä oman osaamisen mukaan, joka toi varmasti onnistumisen kokemuksia opiskelijoille ja vahvisti heidän digirohkeuttaan.

Edistystä digitaitoihin: DigiDigi-hanke vahvisti digiosaamista sekä innosti digitalisuuden hyödyntämiseen

  • Artikkeli julkaistu:28 elokuun, 2023
DigiDigi-hankkeen lähtökohtana oli parantaa opiskelijoiden ja työelämän edustajien perusdigitaitoja sekä kehittää kasvatus- ja ohjausalan digiosaamista. Tavoitteena oli myös motivoida ja innostaa opiskelijoita hyödyntämään digitalisuutta opinnoissa ja työelämässä.

Nykypäivänä digitaitojen merkitys on korostunut huomattavasti. Digitalisaatio on muuttanut työelämää ja opiskelua merkittävästi, ja on tärkeää, että kaikilla on riittävät digitaidot pysyäksemme mukana kehityksessä. DigiDigi-hanke tunnisti tämän tarpeen ja pyrki vastaamaan siihen tarjoamalla koulutusta digitaitojen kehittämiseen.

Digitaidot ovat erityisen tärkeä keino maahanmuuttajien sopeutumiselle yhteiskuntaan. Esimerkiksi aikuisten perusopetuksessa digitaitojen puutteet vaikuttavat opetukseen. Puutteelliset digitaidot tuovat haasteita myös arkielämään, kun monet viranomaiset tarjoavat palveluitaan sähköisesti ja työelämässä edellytetään digiosaamista.

Kasvatus- ja ohjausalan digiosaamisen kehittäminen oli tärkeää, jotta alan ammattilaiset voisivat paremmin vastata digitalisaation tuomiin haasteisiin. Kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset ovat keskeisessä roolissa lasten ja nuorten digitaitojen kehittämisessä, joten heidän oma digiosaamisensa on oltava vahva.

Hankkeessa pyrittiin myös motivointiin ja innostamiseen digitalisuuden hyödyntämiseen työelämässä ja opinnoissa. Tämä oli tärkeää, koska pelkkä digitaitojen kehittäminen ei riitä, ellei niitä myös rohkeasti hyödynnetä. DigiDigi-hanke tarjosi käytännön esimerkkejä ja työkaluja digitalisuuden hyödyntämiseksi eri konteksteissa, jotta opiskelijat ja työelämän edustajat saisivat konkreettisia keinoja digitalisaation hyödyntämiseen.

Tavoite 1. Parannetaan opiskelijoiden ja työelämän edustajien perusdigitaitoja

Ensimmäinen tavoite oli perusdigitaitojen parantaminen. Tämä toteutettiin järjestämällä yhteensä kahdeksan digityöpajaa hankkeen kohderyhmille, joita olivat:

  • Kasvatus- ja ohjausalan ammatillisen koulutuksen opiskelijat
  • Sopivasti erilainen opistovuoden opiskelijat (vapaa sivistystyö)
  • Maahanmuuttajataustaiset aikuisten perusopetuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat
  • Tornion kaupungin kasvatus- ja ohjausalan työelämänedustajat.

Digityöpajojen onnistumisena voidaan pitää erityisesti kohderyhmältä saatua positiivista palautta. Palautteessa he totesivat digityöpajojen teemojen olleen hyviä ja tarpeellisia. Lisäksi he kertoivat saaneensa varmuutta tietokoneen käyttöön. Palautteen perusteella he ovat hyödyntäneet digitaitoja myös työelämässä tai työelämässä oppimisen (TEO) jaksoilla. Aikuisten perusopetuksen opettajilta tulleen palautteen perusteella maahanmuuttajataustaiset opiskelijat pystyvät digityöpajan jälkeen paremmin osallistumaan opetukseen, mikä on edistänyt yhdenvertaisuutta opiskelijoiden keskuudessa.

Tavoite 2. Kehitetään kasvatus- ja ohjausalan digiosaamista

Toisena tavoitteena oli kehittää digiosaamista kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä. Tämä toteutettiin luomalla kasvatus- ja ohjausalalle räätälöityjä digitaalisia osaamismerkkejä. 

Digitaalisia osaamismerkkejä luotiin hankesuunnitelman mukaisesti neljä kappaletta. Lisäksi luotiin Kasvatus- ja ohjausalan digiosaaja -metamerkki, jonka opiskelija saa automaattisesti suoritettuaan ensin kaikki neljä varsinaista osaamismerkkiä.

Hankkeessa luotuja osaamismerkkejä voidaan pitää kasvatus- ja ohjausalla hyvin sopivina, koska ne on tehty yhteistyössä työelämän kanssa. Osaamismerkit tulevat olemaan kiinteä osa Peräpohjolan Opiston digitaitojen opetusta. Opiskelijat voivat myös jatkossa ansaita ja hyödyntää osaamismerkkejä osoittaakseen digitaalisen osaamisensa

Tavoite 3. Motivoida ja innostaa hyödyntämään digitalisuutta työelämässä ja opinnoissa

Kolmantena tavoitteena oli motivoida ja innostaa kohderyhmää hyödyntämään digitaalisuutta työelämässä ja opinnoissa. Tämä toteutettiin mm. osallistamalla kohderyhmiä digityöpajojen suunnitteluun. Hankkeessa järjestetyt digityöpajat noudattivat seuraavanlaista prosessia:

  1.  Hankkeen alussa kartoitettiin valmiita digitaitojen testausmalleja ja laadittiin niiden pohjalta kohderyhmälle sopiva testi.
  2. Suoritettiin digitaitotesti opiskelijoille ja samalla tehtiin myös kysely opiskelijoille, jossa kysyttiin heidän toiveita, tarpeita ja kehittämisideoita digityöpajojen sisällölle.
  3. Järjestettiin digityöpajat yhden lukukauden aikana. Digityöpajoja oli lukukauden aikana noin 12 kertaa / kohderyhmä.
  4. Lopuksi toteutettiin digitaitotesti uudelleen ja kerättiin palautetta kohderyhmältä digityöpajoista.

Lopputesti tehtiin hankkeessa kehitetyn pakohuonepelin avulla. Peli toimi positiivisena tapana testata opiskelijoiden digiosaamista. Samalla se oli hyvä työkalu osaamisen kertaamiseen.

Ohjaajan tuki oli avain onnistuneisiin digityöpajoihin. Kun työpajassa on kaksi työntekijää opastamassa ja neuvomassa, opiskelijoilla oli enemmän aikaa esittää kysymyksiä ja saada yksilöllistä tukea.

Digityöpajoista saatu palaute kertoi myös, että digityöpajoissa opittuja taitoja on hyödynnetty työelämässä ja opinnoissa. Erityisesti iäkkäämmät opiskelijat korostivat, että tärkeintä oli rohkeasti ryhtyä työskentelemään tietokoneella ja olla pelkäämättä sen rikkoutumista. Digityöpajoissa korostettiin ”digirohkeutta”, eli rohkeutta kokeilla uusia digitaalisia palveluita ja laitteita.

Digitaaliset osaamismerkkien tavoitteena oli tuoda pelillisyyttä opetukseen ja sitä kautta lisätä myös opiskelijan motivaatiota oppimiseen. Hankkeen digitaaliset osaamismerkit suunniteltiin niin, että ne vastaavat yksittäisiin taitoihin ja sopivan kokoisiin haasteisiin, joita on opiskelijan helppo hahmottaa. Osaamismerkkien avulla opiskelijat saivat selkeän polun digitaitojensa kehittämiseen ja pystyivät seuraamaan omaa edistymistään.

Digitaalisissa osaamismerkeissä olemme painottaneet mahdollisuutta osoittaa aiemmin hankittu osaaminen osaamismerkkien avulla. Lisäksi olemme korostaneet opiskelijoille sitä, että osaamismerkit auttavat sanoittamaan omaa digiosaamistaan esimerkiksi työpaikkahaastattelussa. Tämä varmasti motivoi opiskelijoita suorittamaan osaamismerkkejä ja antaa heille konkreettisen tavan näyttää omaa osaamistaan.

Kaiken kaikkiaan tavoitteenamme on ollut luoda innostavaa ja motivoivaa asennetta digitaitojen oppimiseen. Olemme pyrkineet digityöpajoissa käymään läpi monipuolisesti erilaisia digitaalisia työkaluja ja sovelluksia, jotka vastaavat eri opiskelijoiden tarpeisiin. Digityöpajoissa on lisäksi keskitytty käytännön harjoituksiin, jotta jokainen pääsee itse kokeilemaan ja soveltamaan oppimiaan digitaitojaan.

Video hankkeen hyvistä käytänteistä

Hankkeen hyvistä käytännöistä on julkaistu video, joka löytyy Peräpohjolan Opiston YouTube-kanavalta

Lisätietoa hankkeesta:
Petra Pudas, digikoordinaattori
etunimi.sukunimi@ppopisto.fi

 
DigiDigi – Innostusta digiosaamiseen
 

DigiDigi – Innostusta digiosaamiseen (S22543) on  Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke, jonka toteutusaika oli 1.9.2021-31.8.2023. Hankkeen toteuttaja oli Peräpohjolan Opisto.