You are currently viewing Lapin eAmis -hanketyöstä buustia ammatillisten oppilaitosten digiosaamiseen ja yhteistyöhön

Lapin eAmis -hanketyöstä buustia ammatillisten oppilaitosten digiosaamiseen ja yhteistyöhön

  • Artikkeli julkaistu:22 joulukuun, 2021

Lapin eAmis -hanke on kehittänyt ja tiivistänyt Lapin maakunnan alueen koulutustenjärjestäjien yhteistyötä. Hanke kehitti ammatillisiin opintoihin digitaalisia palveluja opiskelijoille, opettajille ja työelämälle.

– Lapin ammatillisen koulutuksenjärjestäjillä oli tarve kehittää digitaalisia oppimisympäristöjä varmistamaan ammatilliseen koulutukseen henkilökohtaisia opintopolkuja, osaamista ja opiskelijalähtöisyyttä ammatillisen reformin tavoitteiden mukaisesti, korostaa Lapin eAmis -hankkeen projektipäällikkönä toiminut Päivi Jauhola.

Monipuolisia digitaalisia palveluja opiskelijoille

Lapin eAmis -hankkeen tuloksena syntyi monipuolisia opiskelijoille tarjottavia digitaalisia opetus- ja ohjauspalveluja, verkko- ja etäopetusmateriaaleja sekä toimintamalleja työelämässä oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeen toimenpiteiden ansiosta opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden ja työelämän digiosaaminen on noussut merkittävästi uudelle tasolle. Hankkeen aikana on luotu vahva yhteistyöverkosto osatoteuttajien välille, jotta Lapin ammatillisen koulutuksen digitalisaatio jatkaa kehittymistään myös hankkeen jälkeen ja oppilaitokset voivat ja osaavat hyödyntää verkoston osaamista myös tulevaisuudessa.

Teemalliset digityöpajat ja webinaarit ovat olleet hyvä keino vahvistaa opettajien, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamista. Ne ovat olleet todella tarpeen koronan aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Lapin eAmis -hanke kehitti näistä lähtökohdista kolmen työpaketin ja kahdentoista pilotin avulla ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta näissä tavoitteissa. Covid-19 pandemia vauhditti digitaalisten sovellusten ja laitteiden käyttöönotto kaikissa oppilaitoksissa. Lapin eAmis -hanke vastasi tähän tarpeeseen 2019 syksystä 2021 joulukuuhun saakka järjestämällä digiwebinaareja ja koulutuksia lähes 60 kertaa. Kokonaisuudessaan hanke tavoitti lähes 600 henkilöä. Palautteet hankkeen toteutuksista ovat olleet loistavia.

– Lapin eAmis -hanketta on ollut ilo tehdä hienon ja motivoituneen verkoston kanssa. Olemme tiivistäneet ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä ja pilotoineen täysin uudenlaista Lapin eAmis -toimintamallia, jossa opiskelijat voivat valita opintojaan toisesta oppilaitoksesta. Toivottavasti pystymme jatkamaan tätä arkea palvelevaa yhteistyötä jatkossakin. Olemme saaneet uusia verkostoja ja yhteistyötahoja hankkeellemme valtakunnallisestikin, kiittää Päivi Jauhola hankeverkoston toimijoita.

Vahvaa, laaja-alaista digiosaamista oppilaitoksiin

Lapin eAmis -hankkeessa mukana olevien oppilaitosten toimijat lehtori Johanna Riskilä Lapin Koulutuskeskus REDUsta, opettaja Helena Korteniemi Rovala-Opistosta, projektisuunnittelija Petra Pudas Peräpohjola Opistosta ja opettaja Pekka Tiitinen Ammattiopisto Lappiasta näkevät laaja-alaista kehitystä verkko-opetuksessa ja erilaisten digisovellusten hyödyntämisessä, unohtamatta oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Lehtori Johanna Riskilä Lapin Koulutuskeskus REDUsta kertoo, että REDU on hyötynyt hankkeesta siten, että yhteisten tutkinnon osien verkko-opetus on hankkeen myötä saatu toimimaan ympäri vuoden ja opetusta on nyt tarjolla käytännössä kaikissa aineissa, mitä on lähiopetuksessakin. Hankkeen avulla pystyttiin nopeasti kehittämään tarpeellisia toimintoja, joiden edistäminen ilman hanketta olisi ollut hidasta.

– Verkko-opintojen kehittäminen palvelee koko Lapin maakuntaa. Opiskelijat pääsivät osallistumaan verkko-opintoihin muissakin kuin omassa oppilaitoksessaan. Hankkeessa pilotoitujen yhteisten verkko-opintojen suorittaminen lisää joustavuutta ympäri Lappia esim. oppisopimusopintoja ajatellen, korostaa Riskilä.

Rovala-Opiston opettaja Helena Korteniemi pitää erityisen merkittävänä, että hanke on tuonut pysyvää osaamista oppilaitokseen. Hankkeessa saatiin Rovala-Opistossa aikaan toimiva systeemi opetus- ja ohjausvideoiden tekemiseen. Osaamista karttui hankkeessa ja saatu tietotaito on madaltanut kynnystä opetus- ja ohjausvideoiden tekemiseen.

– Hankkeessa saatu kokemus eri digilaitteiden, -palvelujen ja -sovellusten toimivuudesta ohjauksessa ja näyttöjen arvioinnissa helpottaa nykyisin huomattavasti toimintaa. Digitaalisten välineiden hyödyntämisestä on tullut uusi normaali. Rovala-Opistossa opettajat ovat kuvailleet Lapin eAmis hanketta tyyliin ”Hanke, josta on opistolle oikeaa hyötyä ja jonka vaikutukset näkyvät hankkeen loputtuakin”, kertoo Helena Korteniemi.

Myös Korteniemi toteaa, että hanketoimijoiden yhteistyö on sujunut hyvin. Yhteistyökuvioissa lähdetään usein merta edemmäs kalaan, vaikka lähempää löytyisi hyviä yhteistyökumppaneita. Jatkossa yhteistyö on helpompaa, kun on tiedossa tuttuja toimijoita.

Peräpohjola Opiston projektisuunnittelija Petra Pudas kertoo, että hankkeen myötä on syntynyt digitalisuuteen hyödyntämiseen keskittynyt opetusalan verkosto Lapin oppilaitosten välille. Peräpohjolan Opiston opiskelijat kokeilivat viime keväänä Lapin eAmis -toimintamallin yhteisiä verkko-opintoja. He opiskelivat muun muassa Rovala-Opiston kautta varhaiskasvatuksen tukiviittomia sekä Redun järjestämiä yhteisten tutkinnon osien opintoja (YTO-opintoja).

– Opiskelijat antoivat toimintamallista hyvää palautetta, koska se antoi mahdollisuuden monipuolisempaan ja laajempaan opintotarjontaan. Verkosto on toiminut hyvänä kanavana kuulla muiden kokemuksista ja oppia uutta. Aloitimme työn käytännössä nollasta. Hankkeen myötä opettajien ja opiskelijoiden digiosaaminen on kehittynyt. Olemme kokeilleet esimerkiksi erilaisia digisovelluksia työelämässä oppimisen jaksojen (TEO-jaksojen) ohjaamisessa ja arvioinnissa, Pudas kertoo.

Pudas jatkaa, että pilotti osoitti, miten etänä voi järjestää sujuvia ohjaus- ja arviointotilaisuuksia. Digitaitojen karttuessa on lisääntynyt myös rohkeus kokeilla uusia digitaalisia ratkaisuja. Hankkeessa olemme lisäksi tehneet verkkokursseja Moodleen. Opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin itsenäisesti. Näin pystymme tarjoamaan opiskelijalle mahdollisuuden opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä on mahdollistanut opiskelijoille myös yksilöllisempiä ja nopeammin eteneviä opintopolkuja. Yhteenvetona voi siis sanoa, että digi on nyt arkea opetuksessa.

Ammattiopisto Lappiasta Lapin eAmis -hankkeen kehitystyössä oli mukana sosiaali- ja terveysalan opettaja Pekka Tiitinen.

– Hanke mahdollisti uusien digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisen, kokeilun ja käyttöönoton. Hankeen aikana oli mahdollisuus lisätä niin hankkeessa mukana olevien kuin muun toimijaverkon osaamista HeiaHeia -sovelluksen hyödyntämisestä arjessa. Hankkeessa mukana olleet yhteistyötahot sekä opiskelijat osallistettiin toimintaan alusta asti ja tämä helpotti tulosten juurruttamista osaksi arjen käytäntöjä, kertoo Tiitinen käytännön työstä.

Tiitisen mielestä erityisen merkittävää oli HeiaHeia -sovelluksen hyödyntäminen niin opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen työkaluna kuin työelämän toimijoiden työssä jaksamisen näkökulmasta. Opettajien osaamisen parantuminen mahdollistaa myös tulosten jatkohyödyntämisen ja opetuksen/oppimisen kehittämisen myös tulevaisuudessa. Hankkeen tulokset on juurrutettu osaksi Lappian arjen toimintaa.

Lapin eAmis – Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen -hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rahoitusta koordinoi ELY-keskus. Koulutuskuntayhtymä Lappian koordinoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina olleet mukana Peräpohjolan Opisto, Lapin koulutuskeskus REDU sekä Rovala-Opisto. Hanke päättyy 31.12.2021.