You are currently viewing LappiNYT 2.0 -hanke jatkaa edeltäjänsä työtä lappilaisen nuorisotyön hyvinvoinnin eteen

LappiNYT 2.0 -hanke jatkaa edeltäjänsä työtä lappilaisen nuorisotyön hyvinvoinnin eteen

  • Artikkeli julkaistu:10 lokakuun, 2023

LappiNYT 2.0 – Ennakoinnilla ja tiedolla johtamisella kohti tulevaisuutta on Peräpohjolan Opiston vetämä kehityshanke, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä tarkoituksenmukaiselle, vaikuttavalle ja laadukkaalle kunnalliselle nuorisotyölle nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeen ensimmäinen versio LappiNYT – nuorisotyön ytimessä järjestettiin vuosina 2018–2020. Idea jatkohankkeeseen tuli kuntien nuorisotyön vastaavilta. Peräpohjolan Opisto päätyi ottamaan vetovastuun harteilleen, sillä työelämäyhteistyö on olennainen osa oppilaitoksen koulutuksen kehittämistä ja opistolla koulutetaan nimenomaan kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisia.

Hankkeessa ovat mukana 16 Lapin kuntaa: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Ranua, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio ja Ylitornio. Tässä blogitekstissä tarkastellaan lappilaisen nuorisotyön tämänhetkistä tilannetta ja perehdytään siihen, miltä kanteilta sitä voidaan kehittää.

Kolme keskeistä tavoitetta

Lappilaisen nuorisotyön piirissä vallitsee kehittämislähtöinen yhteishenki koko Lapin alueella, ja kunnat tekevät keskenään yhteistyötä aktiivisen nuorisotoiminnan ja työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Koulutettujen nuorisotyöntekijöiden määrä on kiitettävän runsas. Nuorten kanssa työskentelee paljon eri-ikäisiä ihmisiä monipuolisilla koulutustaustoilla, kuten esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita sosionomeja tai yhteisöpedagogeja sekä ammatillisen perustutkinnon suorittaneita nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia tai nuoriso- ja yhteisöohjaajia. Nuorisotyöllä on siis hedelmällinen pohja vuosiksi eteenpäin.

Erilaisia kehityskohteita toki kuitenkin löytyy koko maakunnan alueella, ja LappiNYT 2.0 tähtää niiden konkretisoimiseen sekä nuorisotyön tilanteesta viestimiseen myös päättäville tahoille.

LappiNYT 2.0 -hankkeen tavoitteet ovat:

  • Lappilaisen nuorisotyön laadun ja näkyvyyden parantaminen
  • Nuorisotyön aktiivinen kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa
  • Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Tavoite 1: Lappilaisen nuorisotyön laadun ja näkyvyyden parantaminen

Ensimmäinen tärkeä päämäärä on tiedollisen pohjan rakentaminen nuorisotyön johtamiselle ja kehittämiselle. Tietoa pyritään keräämään mitattaviin muotoihin Kuntaliiton nuoDo-järjestelmällä eli kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmällä. Ohjelmistoon kerättävä data auttaa konkretisoimaan, mitä kunnissa aidosti tapahtuu nuorisotyön saralla, ja lisäksi tietoja voidaan vertailla helpommin kuntien välillä.

nuoDo on tiedonkeruujärjestelmä, jolla voidaan dokumentoida kuntien nuorisotyön eri osien toimintaa. Sen avulla voidaan esimerkiksi seurata, kuinka paljon ihmisiä tiettyihin tapahtumiin on osallistunut, millaiset tapahtumat ovat kaikille avoimia ja mitkä taas suunnattu vaikkapa tietyille nuorisotyön alueille ja millaista leiritoimintaa kunnissa järjestetään. Tavoitteena on, että jokainen hankkeessa mukana oleva kunta aktivoituisi dokumentointijärjestelmän käytössä.

Hyvinvointialueuudistuksen ja myös kiristyneen taloustilanteen myötä suurennuslasin alla on kysymys, mikä nuorisotyössä on oikeasti tärkeää. Datan perusteella kuntien nuorisotyön tilannetta voidaan arvioida tehokkaasti, ja lisäksi nuorisotoimen edustajat pystyvät perustelemaan päättäjille, miksi nuorisotyöllä on keskeinen merkitys ja mitä annetuilla määrärahoilla konkreettisesti tehdään.

Tavoite 2: Lappilaisen nuorisotyön aktiivinen kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa

Jotta LappiNYT 2.0 -hankkeen avulla saadaan toivottua muutosta aikaan, olennaista on, että nuorisotyön kehittämistä tehdään yhdessä itse nuorten kanssa. Jokaisesta hankekunnasta on pyydetty mukaan kaksi nuorta ja yksi ohjaaja, jotka ovat saaneet tehtäväkseen oman kuntansa nuorisotyön tilannetta käsittelevät ennakkotehtävät.

Tehtävien tulokset kootaan yhteen lokakuun lopussa Torniossa, kun Peräpohjolan Opisto ja Palvelumuotoilu Palo koordinoivat opistolla yhteisen viikonlopun. Kokoontumisen aikana hankkeeseen osallistuvien nuorten ja ohjaajien kanssa kootaan yhteen palvelumuotoiluprosessin mukaisesti ne asiat, mitkä juuri nuorten mielestä ovat kunnissa tärkeimpiä kehityskohteita heidän elämäänsä liittyen. Näin myös nuorten ääni saadaan oikeasti kuuluviin ja osaksi päätöksentekoa.

Tavoite 3: Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Nuorten lisäksi hankkeessa puidaan nuorisotyötä toki myös työntekijöiden näkökulmasta. Kaikkien hankekuntien nuorisotyöntekijöille lähetettiin touko-kesäkuussa koulutustarvekyselyt, ja saatujen vastausten perusteella koottiin yhteen kaksi useaan kertaan esille noussutta koulutustarvetta nuorisotyön piirissä.

Nostettavat tarpeet olivat nuorten neuropsykiatriset haasteet sekä päihde- ja mielenterveyshaasteisiin vastaaminen palveluohjauksen näkökulmasta. Nuorisotyöntekijöiden mukaan nuorten pahoinvointiin liittyvät kysymykset ovat siis tärkeitä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta, ja näistä aiheista rakennetaan koulutuspaketti hankkeen aikana.

Lisäksi suunnitteilla on luontolähtöisiin menetelmiin liittyvä koulutus kasvatus-, ohjaus- ja kuntoutustyössä oleville sekä luontoyhteysohjaajakoulutus. Koulutuksilla, jotka lappilainen luonto erityisesti mahdollistaa, vahvistetaan nuorten parissa työskentelevien osaamista.  

Ohjausryhmä ja yhteistyötahot mahdollistavat hankkeen viemisen maaliin

LappiNYT 2.0 -hankkeen toteutusta varten on perustettu ohjausryhmä, joka koordinoi kuluvan vuoden maaliskuussa alkaneen hankkeen etenemistä. Ohjausryhmässä on Peräpohjolan Opiston vastuuhenkilöiden lisäksi henkilöitä Lapin eri kunnista sekä hyvinvointialueen nuorisoneuvostosta.

Myös kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna on yhteistyössä hankkeen kanssa. Toimintaan osallistuville nuorille suunnattu kysely toteutetaan valtakunnallisesti tänä vuonna jo kolmatta kertaa. Kunnilta tulleiden toiveiden myötä kysymyspatteristoon on lisätty Lapin alueen nuorisotyöhön liittyviä yhteisiä kysymyksiä. Tarkoituksena on ollut pohtia, millaisia asioita nuorisotyössä voitaisiin korostaa juuri Lapin näkökulmasta. Kysymykset analysoidaan perusteellisesti, minkä jälkeen niitä hyödynnetään hankekunnissa.

Mikä on LappiNYT 2.0 -hankkeen päämäärä?

Hanke on määrä jatkua vuoden 2024 kesäkuun loppuun saakka, minkä jälkeen tiedossa on mahdollisesti uusi jatkohankehakemus.

Pyrkimyksenä on, että LappiNYT 2.0:n päätyttyä

  • nuorten ja nuorisotyöntekijöiden määrittämät teemat ja kehitystoimet tulevat työssä ja nuorten arjessa aidosti esille
  • kunnat sitoutuvat käyttämään tärkeää dataa keräävää nuoDo-järjestelmää, minkä avulla vertailukelpoista tietoa saadaan koottua kätevästi yhteen
  • tiedottaminen nuorisotyöhön vaikuttaviin elimiin saadaan kuntien oikeaa tilannetta vastaavalle ja aktiiviselle tasolle, jotta nuorisotyön laatu ja jatkuvuus voidaan taata myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa hankkeesta:

Heli Lukkariniemi
0400 978 869, etunimi.sukunimi@ppopisto.fi