You are currently viewing YHESSÄ kohti työelämää ja hyvinvointia
Yhteisöllinen ulkoilmatapahtuma opiston pihapiirissä sisälsi mm. mäenlaskua, lumikenkäilyä, lättykestejä ja jalkapalloa.

YHESSÄ kohti työelämää ja hyvinvointia

  • Artikkeli julkaistu:6 huhtikuun, 2023

Peräpohjolan Opistolla on tullut kuluneeksi vuosi Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman YHESSÄ-hankkeen alkamisesta. Hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä opiskelukykyjä monipuolisen ohjaajavetoisen yhteisöllisen toiminnan avulla.

Opiskelijoiden kokemat haasteet saattavat usein johtaa opintojen venymiseen tai jopa koulutuksen keskeyttämiseen, mikäli tilanteisiin ei puututa ajoissa. YHESSÄ-hankkeen kaltaisella oppilaitoksen ennaltaehkäisevällä toiminnalla halutaan kannustaa opiskelijoita tutkintojen suorittamisessa sekä työelämään siirtymisessä.

 

YHESSÄ-hanke pähkinänkuoressa

  • YHESSÄ-hankkeen tavoitteena on, että jokainen opiskelija kokisi saavansa tarvitsemaansa tukea elämään ja opintoihin sekä saisi kerrytettyä itsevarmuutta ja uskallusta valmistua ammattiin ja siirtyä töihin.
  • Opiskeluelämä sisältää monen kohdalla esimerkiksi oppimisvaikeuksiin ja mielenterveyteen liittyviä asioita, joita käsitellään hankkeen aikana erilaisin yhteisöllisin keinoin.
  • Toinen keskeinen osa hanketta on ohjaajaverkosto, jonka avulla kehitetään ohjaajien osaamista erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.
  • Verkoston avulla ohjaajat voivat jakaa kokemuksestaan tietoja ja hyödyllisiksi todettuja menetelmiä toisilleen.
  • Hankkeeseen on osallistunut vuoden aikana kaikkiaan reilut 65 ihmistä.

Yhteisöllisyys hengen ja motivaation nostattajana

YHESSÄ-hankkeen kohderyhmän opiskelijoita ovat Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja yhteisöohjaajiksi sekä lastenohjaajiksi opiskelevat ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä Sopeva-koulutuksen oppivelvollisuusikäiset nuoret.

Yhteisöllisyyden näkökulmasta muutama viime vuosi on ollut etenkin opiskelijoille haasteellinen, sillä koronapandemia on rajoittanut yhdessä olemista ja tekemistä rankallakin kädellä. Yksi hankkeen tavoitteista on rakentaa koronavuosien jälkeen opiston yhteisöllistä kulttuuria siten, että opiskelijat kohtaisivat toisiaan ja henkilökunnan jäseniä sekä saisivat sitä kautta itselleen kannustusta opiskeluun ja pärjäämiseen.

Hankkeen aikana on järjestetty sekä suuria koko koulun tapahtumia että pienemmän mittakaavan kohtaamisia.

Suuret tapahtumat ovat sisältäneet koko opiston väelle toiminnantäyteisiä päiviä ja tarjonneet mahdollisuuden tavata ihmisiä kaikille yhteisten aiheiden äärellä. Pienemmistä kokoontumisista esimerkkeinä voidaan mainita pienryhmä- ja yksilöohjaustuokiot sekä yhteinen keskiviikkojen kohtaamispaikka Poppis, johon on osallistunut hankkeen aikana opiskelijoiden ja ohjaajien lisäksi esimerkiksi työelämän edustajia vaihtelevina teemapäivinä.

Opiskelijat ovat saaneet viettää Poppiksessa aikaa ja suunnitella samalla omia kuvioitaan muiden kanssa. Osa on sopinut vierailijoiden kanssa esimerkiksi työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja tulevaisuuteen. Kohtaamisissa on myös käsitelty yhdessä erilaisia kaikkia koskettavia teemoja, kuten vaikkapa arvoja, yhteiskunnallisia tapahtumia ja kesätöitä.

Ohjaajaverkostosta vertaistukea sekä uusia menetelmiä

Opiskelijoiden lisäksi YHESSÄ-hankkeessa on keskitytty myös nuorten kanssa työskentelevien ohjaajien osaamisen kehittämiseen. Hankkeeseen kutsuttiin Meri-Lapin alueelta ohjaajia laajasti eri työpaikoilta, ja useissa organisaatioissa koettiin, että hankkeessa käsiteltävät aiheet ovat ohjaajille tärkeitä ja hyödyllisiä.

Osallistuvia ohjaajia ei siis ole ainoastaan koulumaailmasta vaan aloilta, joilla samankaltaiset työtehtävät ja pohdinnat ovat arkipäivää. Verkostoon kuuluu ohjaajia esimerkiksi alueen seurakunnista sekä työllisyyspalveluista, ja eri alojen sidosryhmät ovat tuoneet verkoston kokoontumisiin toivottua monipuolisuutta.

Vuorovaikutus on luonnollisesti yhteisöllisyydessä olennainen tekijä, ja monimuotoisen keskustelun avulla osallistujat voivat hahmottaa sekä omaa että työkavereidensa osaamista. Ohjaajat ovat saaneet jakaa hankkeen aikana kokemuksiaan ja oppejaan muille, ja samalla on opeteltu erilaisia käytännön menetelmiä sekä käsitelty ohessa myös työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Eräs esimerkki hankkeessa tutuksi tulleesta harjoitusmenetelmästä on Voimakehä, joka perustuu henkilökohtaiseen vahvuuskäsitykseen. Menetelmän tavoitteena on tunnistaa omia vahvuuksia ja lisätä sen kautta hyvinvointia – omalla vahvuusvyöhykkeellään ihminen voi tutkitusti paremmin.

Konkreettinen suunnitelma hyvinvointiin myös hankkeen jälkeen

YHESSÄ-hankkeen on määrä jättää jälkeensä koko Peräpohjolan Opiston käyttöön kirjallinen hyvinvointisuunnitelma, jota on rakennettu vuoden aikana kaiken koetun pohjalta. Opistolla on toki jo olemassa vanha suunnitelma, mutta ajatuksena on päivittää sitä saadun palautteen ja kokemusten myötä etenkin juuri yhteisöllisen toiminnan ja hyvinvoinnin näkökulmista.

Hankkeen perimmäisenä toiveena olisi, että käsiteltyjä aiheita ja hyödyllisiksi todettuja menetelmiä voitaisiin juurruttaa osaksi opiskeluarkea myös hankkeen jälkeen. Keskustelujen ja palautteen perusteella myös moni osallistuja haluaisi, että opitut asiat jäisivät elämään. Menetelmiä onkin pyritty omaksumaan sekä sisällyttämään päivittäiseen ohjaukseen ja opiskeluun jo hankkeen aikana.

Mitä asioita hankkeesta on jäänyt tähän mennessä päällimmäisenä mieleen?

Koronan jälkeinen aika oli oppilaitosmaailmassa entiseen verrattuna niin erilainen, että niin yhteisöllisyyden ylläpidossa kuin opiskelu- ja kommunikointitaidoissakin on saattanut olla monissa paikoissa haasteita. YHESSÄ on järjestetty siis hyvinkin oikeaan aikaan.

Hankkeen myötä Peräpohjolan Opiston oppilaskunnan aktiivisuus on ollut suorastaan uusissa sfääreissä, eli opiskelijat uskaltavat ottaa huomattavasti aiempaa enemmän kantaa, haluavat vaikuttaa omiin asioihinsa ja keksivät yhteisöllistä meininkiä kaikille. Oppilaskunnan aktiivisten opiskelijoiden kanssa kaikki saavat jutella vertaisensa kanssa, tuoda huoliaan esille ja kysyä neuvoja mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Yhteisöllisyys on tuonut iloa ja positiivista tunnelmaa opistolle sekä kaivattua vastapainoa itse opiskelutyöhön. Yhteisöllisyyden lisääntymisen myötä koko opiston me-henki on kohonnut: niin opiskelijat kuin ohjaajatkin tuntevat ylpeyttä ja tyytyväisyyttä kuuluessaan osaksi samaa porukkaa.

Kun ihmiset ovat enemmän tekemisissä toistensa kanssa, myös aiemmin vieraammat kasvot tulevat tutuiksi. On paljon mukavampi opiskella, kun uskaltaa olla oma itsensä eikä tarvitse pelätä – asioista täytyy saada olla myös eri mieltä, eikä tarvitse huolehtia, että siitä joutuu kärsimään.

Ympäristön kannustava ilmapiiri yhdistettynä hyvinvoinnin peruspilareihin eli sopivaan syömiseen, nukkumiseen, liikkumiseen sekä monipuoliseen itsensä kehittämiseen ovat avaimia, joista koostuvan avainnipun kanssa työelämään on helppo lähteä.

Lisätietoa hankkeesta:

Anna Manninen, projektityöntekijä
p. 040 724 7576
anna.manninen@ppopisto.fi

YHESSÄ – Yhteisöllisyys opintopolun voimavarana (S22795) Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke, jonka toteutusaika on 1.4.2022 – 31.8.2023. Hankkeen toteuttaja on Peräpohjolan Opisto.