You are currently viewing Monipuolisen, kattavan ja ihmisläheisen maahanmuuttajakoulutuksen kautta kohti työelämää

Monipuolisen, kattavan ja ihmisläheisen maahanmuuttajakoulutuksen kautta kohti työelämää

 • Artikkeli julkaistu:21 syyskuun, 2022

Eri puolilta maailmaa ja monenlaisista olosuhteista Suomeen saapuneille ihmisille on tarjolla laajat mahdollisuudet opiskella itselleen tutkintoja, työllistyä ja liittyä yhdenvertaiseksi osaksi yhteiskuntaamme. Maahanmuuttajataustaisten ihmisten lähtötilanteet ovat keskenään hyvinkin erilaisia – yhdellä voi olla takataskussaan jo tutkinto tai ammatti kotimaastaan, kun taas toinen voi kaivata lisää osaamista luku- ja kirjoitustaidosta lähtien.

Peräpohjolan Opistossa on järjestetty maahanmuuttajille suunnattua koulutusta jo usean vuoden ajan, ja tänä syksynä koulutustarjonta laajenee entisestään, kun opistossa aletaan tarjota suomen kieleen, suomalaiseen yhteiskuntaan sekä työelämään painottuvaa kotoutumiskoulutusta. Maahanmuuttajien koulutustarjonta jaetaan aikuisten perusopetukseen ja kotoutumiskoulutukseen, joihin ihmiset voivat hakea opiskelemaan omaan taustaansa pohjautuen.

Tässä blogitekstissä tutustutaan maahanmuuttajakoulutuksen sisältöön sekä syihin, miksi koulutukseen kannattaa ehdottomasti hakea.

Aikuisten perusopetuksessa tähtäimessä ovat tutkinto ja jatko-opinnot

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu yli 17-vuotiaille, oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja ansaita itselleen peruskoulun päättötodistuksen. Opiskelemaan ovat tervetulleita maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, joilta uupuvat peruskouluopinnot joko kokonaan tai osittain – aikuisten perusopetuksessa voi siis opiskella tutkinnon alusta loppuun tai täydentää sitä tarvittavien sisältöjen osalta.

Tänä syksynä perusopetuksen toteuttamisessa alkaa seitsemäs vuosi, ja jatkavia opiskelijoita on tällä hetkellä nelisenkymmentä. Paikkoja on kuitenkin edelleen auki, ja opetuksen jokaiseen vaiheeseen voi tulla joustavasti mukaan: jos opiskelija on opiskellut esimerkiksi muualla Suomessa vaikkapa joitakin perusopetukseen liittyviä kursseja tai kokonaisuuksia, niiden pohjalta määritetään, mistä kohtaa opiskelussa lähdetään liikkeelle.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Aikuisten perusopetus rakentuu kolmesta vaiheesta, ja opintopolun lähtöpiste suunnitellaan jokaisen opiskelijan kohdalla siis tilanteen mukaan. Opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukainen peruskoulun oppiaineiden monipuolinen läpikäynti, minkä lisäksi koulutuksessa opiskellaan opinto-ohjausta ja työelämätietoutta, joista on roimasti hyötyä jatko-opintoja sekä tulevaisuuden töitä ajatellen.

Mikäli opiskelijalla ei ole opintojensa alussa luku- tai kirjoitustaitoa tai ne kaipaavat kehitystä opiskelua varten, koulutuksen alkuun sisällytetään myös lukutaitovaihe, jossa lähdetään liikkeelle perusasioista. Peräpohjolan Opistossa opiskelun kohti tutkintoa ja työelämää voi siis aloittaa aivan nollasta.

Aikuisten perusopetus on maksutonta, ja opintoja voi suorittaa joko lähi- tai verkko-opintoina, eli perusopetuksen ryhmissä voi opiskella asuinpaikasta riippumatta; verkko-opinnot vaativat kuitenkin vähintään suomen kielen A1.3-tason hallintaa.

Oppimäärän suoritettuaan opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa jatko-opintoihin, kuten ammattikouluun tai lukioon.

 • Aikuisten perusopetus tähtää kohti peruskoulututkintoa ja sen myötä jatko-opintoja
 • Koulutukseen voi tulla mukaan hyvin joustavasti omasta taitotasosta ja aiemmista opinnoista riippuen
 • Liikkeelle voidaan lähteä aivan perusasioista ja suorittaa tutkinto alusta loppuun, tai koulutukseen voi tulla täydentämään aiempia opintoja ja korottamaan arvosanoja
 • Opiskelu on maksutonta, ja se onnistuu joko lähi- tai verkko-opetuksena
 • Perusopetus tarjoaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoja ajatellen

Kotoutumiskoulutuksessa painotetaan kieliosaamista ja yhteiskunnassa sekä työelämässä edellytettäviä taitoja

Vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutus on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joilla on jo pohjalla kotimaastaan jokin ammatillinen tutkinto, korkeakoulututkinto tai työpaikka. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen tai jatko-opintopaikan saaminen Suomessa, eli koulutusta ohjaa pyrkimys opiskelijoiden nopeaan integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kotoutumiskoulutus järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, ja siihen ovat tervetulleita kaikki maahanmuuttajataustaiset ihmiset. Ajatus on alun perin lähtöisin sotaa paenneiden ukrainalaisten ihmisten auttamisesta – Suomeen on saapunut Venäjän hyökkäyssodan myötä tuhansia ukrainalaispakolaisia, joiden elämää pyritään auttamaan kaikin keinoin. Kotoutumiskoulutus onkin erinomainen mahdollisuus ihmisille, jotka haluavat saada pyörät pyörimään uudessa kotimaassaan ja eväät kohti työelämää ja sujuvaa arkea.

Vuoden kestävässä ja maksuttomassa koulutuksessa keskitytään etenkin suomen kielen taidon ja suomalaisessa yhteiskunnassa sekä työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämiseen. Opintojen sisältö pohjautuu kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin, ja siihen kuuluvia osa-alueita ovat esimerkiksi

 • kieli- ja viestintäosaaminen
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • opiskelijaa tukeva ohjaus
 • opiskelun ja oppimisen tuki

Koulutuksessa tunnistetaan ja tuetaan myös opiskelijan aiempaa osaamista sekä opintojen edetessä työllistymistä tai jatkokoulutukseen siirtymistä. Koulutus sisältää kielituettua työssäoppimista, eli opiskelijoita pyritään myös tutustuttamaan suomalaiseen työelämään mahdollisimman paljon käytännön kautta.

 • Vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen päämäärä on nopeaan liittyminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa
 • Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu ihmisille, joilla on jo valmiina esimerkiksi tutkinto tai ammatti kotimaastaan
 • Koulutus keskittyy kielitaidon sekä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien kehittämiseen
 • Käytännön työharjoittelut ovat keskeinen osa opiskelua ja tulevaisuuteen valmistautumista

Työpaikat mukaan panostamaan maahanmuuttajataustaisten työllistymiseen

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma painottuu vahvasti työelämään, ja itse työnteosta opitaan luonnollisesti eniten käytännön työtehtävissä.

Sen lisäksi, että koulutuksessa tarjotaan kattavat työvälineet monipuolista kehittymistä ja yhteiskuntaan liittymistä varten, olisi ehdottomasti etu, että myös työnantajat olisivat valmiita ottamaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä työpaikoille harjoitteluun tutustumaan ja kokeilemaan. Opettajat ja ohjaajatkin voivat onnistua koulutuksessa omalta osaltaan parhaiten siten, että työelämä on vahvasti ja konkreettisesti osana opiskelua, ja se onkin oleellinen osa kotoutumisen toteutumista.

Olemmekin keräämässä tällä hetkellä kyselyä alueemme yrityksiltä ja organisaatioilta liittyen kiinnostukseen ottaa työharjoitteluun ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Tavoitteena on, että työnantajat tarjoaisivat resurssiensa mukaan maahanmuuttajille mahdollisuudet kehittyä monipuolisissa töissä – työelämään kiinni pääseminen sekä kokemuksen kartuttaminen onnistuvat parhaiten koulun ja käytännön työharjoittelun yhteistyöllä.

Miksi maahanmuuttajakoulutukseen kannattaa hakea?

Peräpohjolan Opisto on tiivis ja lämminhenkinen oppilaitos, jossa opiskelu on hyvin yhteisöllistä. Opiskelijat saavat opettajilta ja ohjaajilta ohjausta oppisisältöjen ohella monipuolisiin elämän kysymyksiin, ja heillä on aina takanaan ammattilaisten tuki. Tiiviissä porukassa työntekijät oppivat tuntemaan opiskelijat hyvin, mikä auttaa heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaamisessa. Henkilökunnan lisäksi opiskelijat saavat myös toisiltaan seuraa ja vertaistukea sekä opiskelutilanteissa että niiden ulkopuolella.

Aikuisten perusopetuksen opettajilla ja ohjaajilla on vankka kokemus maahanmuuttajakoulutuksesta, ja koulutusta kehitetään jatkuvasti esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta. Koulutukset ja niiden sisällöt mukautuvat siis jatkuvasti aikaansa ja yhteiskunnan tarpeisiin, eivätkä jämähdä paikalleen.

Kaikkiaan maahanmuuttajakoulutus tarjoaa siis kaikista taustoista tuleville ihmisille erinomaiset edellytykset työllistymiselle, hyvinvoinnille ja tasa-arvoiselle asemalle Suomessa. Peruskoulun oppiaineiden sisältöjen laaja-alainen sisäistäminen ja suomen kielen hallitseminen on tukeva perusta, jonka päälle rakentaa arkea.

Perusopetuksen opiskelijat sijoittuvat kokemusten mukaan myös hyvin jatko-opintoihin, ja suurin osa pääseekin opiskelemaan ammatillista tutkintoa tai lukiota tutkinnon suorittamisen jälkeen. Olemme myös kuulleet hienoja tarinoita opiskelijoiden työllistymisestä ammatillisten opintojen jälkeen – esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon myötä opiskelijat ovat työllistyneet nuoriso- ja yhteisöohjaajiksi kokopäiväisiin töihin.

Maahanmuuttajakoulutukseen kannattaa siis hakea, koska

 • koulutus on yhteisöllistä, ja opiskelijat saavat kokeneilta opettajilta ja ohjaajilta jatkuvaa ja yksilöllistä tukea
 • perusopetus antaa loistavat eväät jatko-opintoja ajatellen, ja suuri osa jatkaakin koulutuksen jälkeen toisen asteen opintoihin ja niiden myötä työelämään
 • kotoutumiskoulutus edistää nimensä mukaisesti ihmisen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan – keskiössä ovat kieliopinnot, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvät sisällöt sekä käytännön työharjoittelut
 • kyseessä on kaikkiaan erinomainen ja selkeä väylä kohti yhteiskuntaan sopeutumista ja yhdenvertaista elämää Suomessa