You are currently viewing Palvelumuotoilukoulutuksessa keskitytään julkisten palveluiden kehittämiseen analyyttista ja luovaa toimintaa yhdistelemällä

Palvelumuotoilukoulutuksessa keskitytään julkisten palveluiden kehittämiseen analyyttista ja luovaa toimintaa yhdistelemällä

 • Artikkeli julkaistu:1 syyskuun, 2022

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden suunnittelu- ja kehitystyötä, jossa itse palvelun käyttäjä on aktiivisesti mukana. Muotoilua voidaan myös soveltaa erilaisiin tilanteisiin, ja kehittämisen kohderyhmänä voi olla tarjottavan palvelun sijaan myös esimerkiksi yrityksen työntekijät, usean toimijan muodostama yhteisö tai johtamisen käytänteet.

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää toimialasta riippumatta. Se tarjoaa kehitystyöhön oman prosessinsa ja työkalunsa (lisätietoa). Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset menetelmät palvelun näkyväksi tekemiseen, visualisointiin, yhteiskehittämiseen sekä nopeisiin kokeiluihin.

Peräpohjolan Opistolla starttaa lokakuussa palvelumuotoilukoulutus, joka toteutetaan verkkokoulutuksena yhteistyössä Palvelumuotoilu Palon kanssa. Koulutuksen ensimmäiset opetuspäivät voi myös osallistua lähiopetukseen Torniossa. Koulutus keskittyy palvelumuotoilun prosessiin ja menetelmiin käytännönläheisesti, ja sen sisällöt on räätälöity erityisesti julkisten palveluiden kehittäjille. Koulutukseen mahtuu mukaan 20 hakijaa, joista useat tulevat mukaan keskenään hyvin erilaisilta toimialoilta.

Mitä hyötyä palvelumuotoilukoulutuksesta on, millaisia koulutuspäivät ovat ja millaisen ammattilaisen kannattaa hakea koulutukseen?

Keskiössä oma palvelumuotoiluprojekti

Koulutukseen osallistuja valitsee itselleen oman työnsä pohjalta palvelumuotoiluprojektin, joka toteutetaan koulutuksen aikana. Mikäli koulutuksessa on useampia osallistujia samasta organisaatiosta, tehtävän voi tehdä myös pienryhmässä.

Osallistuja tai pienryhmä saa koulutuspäivinä projektiin monipuolisesti tukea ja tekee tapaamisten välillä itsenäisiä tehtäviä projektin eteenpäin viemiseksi. Näin koulutuksessa opittua tietoa sovelletaan dynaamisesti julkisten palveluiden kehittämiseen koko koulutuksen ajan. Osallistujat pääsevät myös oppimaan toisiltaan palvelumuotoilun hyödyntämisestä, ja kouluttajat ovat mukana sparraamassa.

Koulutuksessa tutustutaan kattavasti palvelumuotoilun ajatusmalliin, prosessiin ja eri menetelmiin. Koulutuspäivät koostuvat teoreettisemmista luento-osuuksista, jossa käydään läpi taustatietoa ja viimeisimmät näkemykset tutkimuksesta sekä käytännönläheisestä työskentelystä, jossa hyödynnetään yksilö-, ryhmä- ja työpajatyöskentelyä. 

Koulutusrunko etenee palvelumuotoiluprosessin mukaisesti ja tukee samalla projektin edisty-mistä. Käsiteltävät aiheet etenevät nykytilanteen kartoituksesta asiakasymmärryksen keräämiseen ja analysointiin sekä sitä kautta esimerkiksi uusien ratkaisumallien ideointiin, konseptointiin ja no-peisiin kokeiluihin. Koulutuksessa käydään läpi myös palveluiden tuotteistaminen sekä asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun johtamiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Koulutuksessa tapahtuu paljon myös tapaamisten välillä. Ennen opiskelun alkua osallistujat saavat ennakkomateriaaleja ja tehtäviä, jotka alustavat käsiteltäviä sisältöjä. Näin itse koulutuspäivien aikana päästään pureutumaan syvemmälle aiheisiin ja ohjaajat voivat vastata herääviin kysymyksiin vaikkapa palvelupolun vaiheista tai asiakasymmärryksen keräämisestä. Lisäksi koulutukseen kuuluu myös kaksi henkilökohtaista sparraustuokiota, jotka järjestetään sovitusti koulutuspäivien ulkopuolella.

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena, ja osallistujalta vaaditaan laitteet, joilla osallistuminen onnistuu. Koulutuksen aikana esitellään ja opetellaan hyödyntämään palvelumuotoilijalle tarpeellisia alustoja sekä työpohjia.

Palvelumuotoilukoulutuksessa

 • tunnistat tilanteita, joissa palvelumuotoilusta voi olla hyötyä
 • tiedät palvelumuotoilun taustan ja ajattelumallin sekä osaat peilata sen hyötyjä omaan työhösi
 • opit soveltamaan palvelumuotoilua erilaisiin kehittämistilanteisiin
 • tutustut menetelmiin, joilla kehittäminen nopeutuu ja muokkaantuu ihmislähtöisemmäksi
 • rakennat verkostoa ja saat sparrausta palvelumuotoiluun.


Mukana sekä työelämän alkutaipaleella että pidemmällä olevia

Palvelumuotoilu on yhdistelmä monien eri alojen parhaista ihmislähtöisistä kehittämisen käytännöistä. Siksi se sopii monille henkilölle koulutustaustasta riippumatta: esimerkiksi tarkkojen ja alakohtaisten teknisten taitojen puute ei siis estä palvelumuotoilun opiskelua. Palvelumuotoilijalle tarpeen ovat empatia, optimistisuus kehittämiseen, halu tehdä monipuolisesti yhteistyötä ja ottaa erilaiset näkökulmat mukaan sekä valmius kokeilla ja kehittää tietämättä lopputulosta etukäteen.

Koulutukseen ovat tervetulleita laaja-alaisesti kaikki julkisella sektorilla työskentelevät ihmiset. Palvelumuotoilua voidaankin soveltaa kaikille aloille ja monenlaisiin kehittämistilanteisiin, kuten kokonaan uuden palvelun suunnitteluun, tukipalveluiden parantamiseen tai henkilöstöpolitiikan muotoiluun. Erilaisia osaamisalueita ja aloja edustavien ihmisten yhteisessä koulutuksessa on se hyöty, että jokainen tuo mukaan oman kokemuksensa ja näkemyksensä – oli kyse sitten työssä tai vapaa-ajalla opituista asioista. Monialaisessa porukassa oppii uutta, kun sisältöjä peilaa oman taustan kautta.

Koulutuksessa tehdään yhdessä ja jaetaan tietoa monipuolisesti, ja se mahdollistaa toisilta oppimista ja proaktiivista otetta opinnoissa. Osallistujat saavat työstään palautetta ja kehitysideoita sekä kouluttajilta että muilta osallistujilta: yhdessä tehden voikin syntyä visioita, joita yksin tai pienryhmässä ei välttämättä tulisi mieleen.

 • Osallistujat tulevat erilaisista koulutustaustoista, mutta ovat kaikki kiinnostuneita palveluiden kehittämisestä ihmislähtöisesti
 • Ryhmätyöskentelyn etuihin kuuluu sekä kouluttajien että osallistujien ideoiden ja näkökulmien moninaisuus, kokemusten jakaminen sekä niistä oppiminen
 • Koulutus mahdollistaa aikaisemmin opittujen asioiden ja tuttujen menetelmien käytön syventämisen
 • Osallistujan ei tarvitse huolehtia visualisointitaidoistaan tai siitä, että palvelumuotoilussa tarvittaisiin tarkkaa alakohtaista osaamista


Koulutuksen hyödyt osallistujan silmin

Palvelumuotoilu Palo on järjestänyt vastaavanlaisia kokonaisuuksia Peräpohjolan Opiston kanssa aiemminkin. Edellisellä kerralla mukana oli hyvin monipuolinen ja eri alojen osaajista koostuva ryhmä, jossa kaikki tukivat toisiaan. Yksi monialaisuuden etu onkin ehdottomasti juuri se, että ulkopuoliset voivat nähdä asioita hyvinkin eri tavoilla ja uudenlaisista näkökulmista – tällainen yhdessä ideointi ja tuki otettiin ryhmässä ilolla vastaan.

Eräs osallistuja kertoikin koulutuksen aikana, että hän järjesti omalla työpaikallaan tiimilleen jokaisen koulutuspäivän jälkeen vastaavanlaisen tapaamisen. Koulutuksessa häneltä kuultiinkin usein tarinoita, kuinka tiimin jäsenten silmät olivat avautuneet ja asenteet muuttuneet keskustelujen myötä. Tällä tavalla osallistuja sai työyhteisöstään paljon tukea omalle projektilleen ja vahvistusta oppimaansa, ja samalla heidän tiiminsä sai aikaan vaikuttavia tuloksia. He arvioivat osallistujan tekemän kehittämisprosessin lisänneen sen aikana kehitetyn koulutusohjelman osallistujamääriä monikertaisesti.

 • Palvelumuotoilukoulutukseen kannattaa hakea, jos olet kiinnostunut organisaation palveluiden kehittämistyöstä ja asiakkaiden osallistamisesta
 • Sisältöjä voidaan soveltaa hyvin moneen työelämän osa-alueeseen – koulutukseen voivat siis hakea myös sisäisten palveluiden kehittäjät tai vaikkapa usean organisaation yhteistyömalleja kehittävät henkilöt
 • Muotoilu on muutosta, jossa luovuus on keskeisessä roolissa, eli olennaista on kiinnostus luovien menetelmien hyödyntämiseen sekä uusien ajatusten ja tapojen etsimiseen kehittämisessä
 • Palvelumuotoilu sopii julkiselle sektorille erinomaisesti, koska sen ytimessä on prosessien tarkastelu ihmislähtöisesti ja asioiden aikaansaaminen yhteisöllisesti
 • Koulutus tarjoaa kaikkiaan erinomaisen läpileikkauksen palvelumuotoilusta teoriaopintoineen, käytännön ryhmäharjoitteluineen ja projekteineen

Tätä blogitekstiä varten on haastateltu Palvelumuotoilu Palon asiantuntijaa ja kouluttajaa, Piia Innasta ja Essi Kuurea.

Ilmoittautuminen koulutukseen: http://www.ppopisto.fi/hakijalle/muu-koulutus/palvelumuotoilu/