Toteutusaika: 1.9.2019 - 30.6.2022

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto

VÄHEÄ Hanna Å – vähälä hiilelä

Ravintola Hanna Å:n toimintaa alettiin kehittämään vuonna 2018, jolloin syntyi idea ravintolan hiilijalanjäljen pienentämisestä. Keskeisiksi teemoiksi valikoitui ravintolan oman toiminnan muuttaminen ja toimintatapojen uudistaminen sekä konkreettisten tietojen jakaminen lapsille, nuorille ja aikuisille.

Hankkeen lähtökohtana on kehittää Ravintola Hanna Å vähähiilisemmäksi ravintolaksi, joka huomioi koko ruokaketjun hiilijalanjäljen. Lisäksi keskeisessä asemassa on tiedon jakaminen hankkeen kohderyhmälle ja tämän kautta lisätä heidän mahdollisuuttansa tiedostaa ja ymmärtää omien ruokailuvalintojen merkityksen omaan hiilijalanjälkeen.

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Petra Pudas, etunimi.sukunimi@ppopisto.fi, p. 040 640 3797

vahea

Hankkeen tavoitteet

 • Kehittää toimintaa kohti vähähiilisempää ravintolaa, joka huomioi koko ruokaketjun hiilijalanjäljen
 • Tarjota ruokailijoille vähähiilisiä aterioita
 • Tehdä näkyväksi ruokailijan omien valintojen vaikutukset hiilijalanjälkeen
 • Kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen mm. jakelulinjaston uusimisella
 • tavoitellaan ruokailijoiden kulutustottumusten muutosta
 • Kerätään tietoa ravintolassa tehtyjen muutosten vaikuttavuudesta ja pystytään osoittamaan määrälliset ja laadulliset tulokset
 • Laajemman tietoisuuden lisääminen ruuan hiilijalanjäljestä sekä millaisin toimenpitein siihen voidaan vaikuttaa sekä organisaation että yksittäisen ihmisen näkökulmasta.

Hankkeen aikana

 • Panostetaan ruokajärjestelmän kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen
 • Suunnitellaan ja investoidaan uusi jakelulinjasto ja astioiden palautusjärjestelmä, joka mahdollistaa ruokahävikin minimoimisen ja entistä energiatehokkaamman keittiöP

Tiedottamisen ja osallistamisen kohderyhmässä ovat erityisesti

 • Lähialueen suurtalouskeittiöiden henkilöstö
 • PPO:n opiskelijat – ja heidän työssäoppimispaikat
 • Päiväkotilapset – ja heidän vanhemmat
 • Henkilöstö ja muut ruokailijat
Uusi lounaslinjasto
Väheä-hanke

VÄHEÄ-hankkeen loppuseminaari

VÄHEÄ-hankkeen loppuseminaari järjestettiin 8.6.2022 Joentalolla. Kantavia teemoja seminaarissa olivat ruokahävikki sekä lähiruo’an vaikutus hiilijalanjälkeen. Kiitos osallistujille mielenkiintoisesta ja vuorovaikutteisesta loppuseminaarista. Erityiskiitokset menevät seminaarin vieraileville esiintyjille. Meille

Read More »

Toimintaa rahoittaa